Πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ της Ηπείρου

Πήγαινε κάτω

Πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ της Ηπείρου Empty Πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ της Ηπείρου

Δημοσίευση από ΜΑΡΙΟΡΗ Την / Το Κυρ Σεπ 23, 2012 1:09 am

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Ιωάννινα: 18-09-2012

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Α' ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Αριθ. Πρωτ. : Φ.37/5156

Ταχ. Δ/νση: Ανεξαρτησίας 146 - Τ.Κ. - Πόλη: 45444 – Ιωάννινα
Email: mail@ipeir.pde.sch.gr - Ιστοσελίδα: http://epirus.sch.gr
Πληροφορίες: Αγγελική Κοντοδήμου - Τηλέφωνο: 2651083983 - FAX: 2651083974

Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΘΕΜΑ: “Πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ)
και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ της Ηπείρου για το
διδακτικό έτος 2012- 2013”


Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.1566/85 (ΦΕΚ 167 τ.Α΄/30.09.1985) “Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις”
2. Τις διατάξεις του Ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78 τ.Α΄/14.03.2000) “Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις”
3. Τις διατάξεις του Ν.3699/2008 (ΦΕΚ 199 τ.Α΄/2.10.2008) “Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων
με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες”
4. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118 τ.Α΄/24.5.2011) “Θεσμικό πλαίσιο των
Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωσης του
Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ και λοιπές διατάξεις”
5. Τις διατάξεις του Ν.2986/2002 (ΦΕΚ 24 τ.Α΄/13.02.2002) “Οργάνωση των Περιφερειακών
Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου
και των εκπαιδευτικών, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις”
6. Τη με αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/08.10.2002 (ΦΕΚ 1340 τ.Β΄/16.10.2002 ) Απόφαση του
Υπουργού ΥΠΕΠΘ “Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των
προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των
διευθυντών και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων των διδασκόντων”
7. Τη με αριθμ. Φ.350.2/1/1500/Δ1/8-1-2010 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 5 τ.Γ΄/11.1.2010) “Διορισμός
Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης”
8. Τη με αριθμ. 91287/Γ6/7.8.2012 εγκύκλιο της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας
και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού “Πρόσκληση υποψηφίων για πρόσληψη
προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων από τους κλάδους του Ειδικού Εκπαιδευτικού
Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και αναπληρωτών από τον κλάδο ΔΕ1 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού
(Ε.Β.Π.) για τις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2012-2013” και την
ανακοινοποίησή της στο ορθό 8.8.2012
9. Τη με αριθμ. 91274/Γ6/7.8.2012 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2363 τ.Β΄/24.8.2012) “ Καθορισμός
προϋποθέσεων, κριτηρίων και διαδικασίας πρόσληψης α) προσωρινών αναπληρωτών και
ωρομισθίων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και
Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) και στα Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης
ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) και β) προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού
Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) στις ΣΜΕΑΕ”
10. Τη με αριθμ. 92321/Γ6/9.8.2012 εγκύκλιο της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής του ΥΠΑΙΘΠΑ
“Παρέχονται διευκρινίσεις”
11. Τη με αριθμ. Φ.37/5083/14.09.2012 Απόφαση της Περιφερειακής Διευθύντριας Εκπαίδευσης
Ηπείρου “Κύρωση οριστικών πινάκων υποψήφιων προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων
Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Βοηθητικού
Προσωπικού (ΕΒΠ) για τις ΣΜΕΑΕ και τα ΚΕΔΔΥ για το σχολικό έτος 2012-2013”
12. Το με αριθμ. πρωτ. 103915/Γ6/10-9-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού “Διάθεση Πιστώσεων”
13. Τις διατάξεις του Ν.3205/2003 (ΦΕΚ 297 τ.Α΄/23.12.2003) “Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών
και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, και
αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες
συναφείς διατάξεις”
14. Τις διατάξεις του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 τ.Α΄/27.10.2011) “Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο
μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου
πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015”
15. Τις με αριθμ. 4/29-8-2012 και 5/14-9-2012 Πράξεις του ΠΥΣΕΕΠ Ηπείρου
16. Τις ανάγκες της υπηρεσίας για πρόσληψη αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και
Ειδικού Βοηθητικού Πρωσωπικού προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία των ΣΜΕΑΕ
και ΚΕΔΔΥ


Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε


Προσλαμβάνουμε από την ημερομηνία εμφάνισης στην Περιφερειακή Διεύθυνση
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου για ανάληψη υπηρεσίας, 18
Σεπτεμβρίου 2012 και έως τη λήξη του διδακτικού έτους 2012–2013, ως προσωρινούς
αναπληρωτές Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και με τον βασικό μισθό που αντιστοιχεί στον
εισαγωγικό βαθμό της κατηγορίας τους, τους παρακάτω, ως εξής:

Α. Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό

1. Βουδίμου Ιωάννα του Βασιλείου, κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγων Ειδικού Εκπαιδευτικού
Προσωπικού, στο 1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Άρτας για τρεις (3) ημέρες την εβδομάδα και
στο ΕΕΕΕΚ Άρτας για δύο (2) ημέρες την εβδομάδα

2. Κατωγιάννη Βασιλική του Θεμιστοκλή, κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγων Ειδικού
Εκπαιδευτικού Προσωπικού, στο ΚΕΔΔΥ Πρέβεζας

3. Ντούσκα Πάτρα του Φωτίου, κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγων Ειδικού Εκπαιδευτικού
Προσωπικού, στο ΕΕΕΕΚ Πρέβεζας για τρεις (3) ημέρες την εβδομάδα και στο Ειδικό
Δημοτικό Σχολείο Πρέβεζας για δύο (2) ημέρες την εβδομάδα

4. Παπαχρήστου Βασιλική του Στέφανου, κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγων Ειδικού Εκπαιδευτικού
Προσωπικού, στο ΕΕΕΕΚ Παραμυθιάς για τρεις (3) ημέρες την εβδομάδα, στο Ειδικό
Δημοτικό Σχολείο Ηγουμενίτσας για μία (1) ημέρα την εβδομάδα και στο Ειδικό
Νηπιαγωγείο Ηγουμενίτσας για μία (1) ημέρα την εβδομάδα


5. Τάτση Θεοδώρα του Δημητρίου, κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγων Ειδικού Εκπαιδευτικού
Προσωπικού, στο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Ιωαννίνων

6. Ευθυμίου Αλεξάνδρα του Βασιλείου, κλάδου ΠΕ 30 Κοινωνικών Λειτουργών Ειδικού
Εκπαιδευτικού Προσωπικού, στο ΚΕΔΔΥ Ιωαννίνων

7. Λαμπράκη Ελένη του Αθανασίου, κλάδου ΠΕ 30 Κοινωνικών Λειτουργών Ειδικού
Εκπαιδευτικού Προσωπικού, στο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Ιωαννίνων

8. Λιάσκου Καλλιόπη του Ιωάννη, κλάδου ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών Ειδικού
Εκπαιδευτικού Προσωπικού, στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Πρέβεζας για τρεις (3) ημέρες
την εβδομάδα και στο ΕΕΕΕΚ Πρέβεζας για δύο (2) ημέρες την εβδομάδα

9. Σταύρου Ευδοξία του Σωτηρίου, κλάδου ΠΕ 30 Κοινωνικών Λειτουργών Ειδικού
Εκπαιδευτικού Προσωπικού, στο ΚΕΔΔΥ Ιωαννίνων

10. Στύλιου Μαρία του Αλεξίου, κλάδου ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών Ειδικού
Εκπαιδευτικού Προσωπικού, στο ΚΕΔΔΥ Θεσπρωτίας

11. Τσιλιβίγκου Παρασκευή του Αναστασίου, κλάδου ΠΕ 30 Κοινωνικών Λειτουργών
Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, στο ΚΕΔΔΥ Πρέβεζας

12. Δήμα Αθηνά του Σταύρου, κλάδου ΠΕ26 Θεραπευτών Λόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού
Προσωπικού, στο 2ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων για τρεις (3) ημέρες την
εβδομάδα και στο 1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων για δύο (2) ημέρες την εβδομάδα

13. Παγιάτη Θέκλη του Κωνστανίνου, κλάδου ΠΕ21 Θεραπευτών Λόγου Ειδικού
Εκπαιδευτικού Προσωπικού, στο ΚΕΔΔΥ της Πρέβεζας για δύο (2) ημέρες την εβδομάδα,
στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Πρέβεζας για δύο (2) ημέρες την εβδομάδα και στο ΕΕΕΕΚ
Πρέβεζας για μία (1) ημέρα την εβδομάδα

Β. Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό

1. Αλεξίου Νικολέττα του Δημητρίου, κλάδου ΔΕ1 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, στο
Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Ηγουμενίτσας

2. Γεωργίου Ιωάννα του Αρσενίου, κλάδου ΔΕ1 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού στο 1ο
Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων (για το ολοήμερο)

3. Καμπέρη Άννα του Θεοδώρου, κλάδου ΔΕ1 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, στο
ΕΕΕΕΚ Πρέβεζας

4. Κασσίμη Μαρία του Θρασύβουλου, κλάδου ΔΕ1 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, στο
ΕΕΕΕΚ Άρτας

5. Κωστάκου – Πιπερίδου Μαρία του Εμμανουήλ, κλάδου ΔΕ1 Ειδικού Βοηθητικού
Προσωπικού, στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Πρέβεζας

6. Μπέλλου Βασιλική του Σπυρίδωνος, κλάδου ΔΕ1 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, στο
Ειδικό Νηπιαγωγείο Ηγουμενίτσας

7. Παπαϊωάννου Χρυσούλα του Νικολάου, κλάδου ΔΕ1 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού,
στο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Ιωαννίνων

8. Σιουλή Παναγιώτα του Θωμά, κλάδου ΔΕ1 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, στο
ΕΕΕΕΚ Ιωαννίνων

9. Σιούτη Φωτεινή του Βασιλείου, κλάδου ΔΕ1 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, στο
ΕΕΕΕΚ Ιωαννίνων

10. Σκέντου Σπυριδούλα του Βασιλείου, κλάδου ΔΕ1 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, στο
ΕΕΕΕΚ Άρτας

11. Τσαρούχη Ευάγγελο του Δημητρίου, κλάδου ΔΕ1 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, στο
Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Σωματικά Αναπήρων Παίδων (ΣΑΠ) Ιωαννίνων

12. Τσιγαρίδα Μαρία του Παντελή, κλάδου ΔΕ1 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, στο 1ο
Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Άρτας

Η Περιφερειακή Διευθύντρια

Φιλιώ Νόκα - Ζαράχη

Αναδημοσίευση από http://dipe.thesp.sch.gr/dipe_last/index.php?option=com_content&view=article&id=1088:1112011&catid=36:2010-10-13-09-23-24&Itemid=64

___________________________________________________________
Κάνω το επάγγελμα του ανθρώπου και το επάγγελμα του υπαλλήλου.
Δραματικά ασυμβίβαστα πράγματα. (Σεφέρης)
ΜΑΡΙΟΡΗ
ΜΑΡΙΟΡΗ

Αριθμός μηνυμάτων : 5303
Εγγραφή : 13/01/2008

Επιστροφή στην κορυφή Πήγαινε κάτω

Επιστροφή στην κορυφή


 
Δικαιώματα σας στην κατηγορία αυτή
Δεν μπορείτε να απαντήσετε στα Θέματα αυτής της Δ.Συζήτησης