ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Α΄/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΗ

Πήγαινε κάτω

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Α΄/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΗ Empty ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Α΄/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΗ

Δημοσίευση από Admin Την / Το Κυρ Ιουλ 17, 2011 2:47 pm

ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟ http://www.edugate.gr/files/eikones/dimitris%20mpratiw-dieythintes..doc


Φεβρουάριος 2011
www.mpratis.gr

Σχετικά με τη διαδικασία , τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής διευθυντών , υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και των άλλων στελεχών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Συναδέλφισσες , συνάδελφοι,

Σύμφωνα με το Ν.3467/2006 (άρθρο 5 παρ. 6) την 31η Ιουλίου 2011, λήγει η θητεία των διευθυντών και των υποδιευθυντών σχολικών μονάδων .

Σύμφωνα, επίσης, με το Ν.3848/2010 άρθρο 18 παρ.1, εντός του μηνός Ιανουαρίου κάθε τέταρτου έτους εκδίδονται οι προκηρύξεις και οι προσκλήσεις ,από τα αρμόδια όργανα, με τις οποίες καλούνται οι εκπαιδευτικοί, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής στελεχών, να υποβάλλουν σχετική αίτηση.

Αρμόδιο όργανο για την έκδοση της σχετικής πρόσκλησης, προκειμένου για τους διευθυντές των σχολείων, είναι ο Διευθυντής Εκπαίδευσης του Νομού.

Κατά την πρώτη εφαρμογή του Νόμου 3848/2010 (άρθρο 29 παρ.3) ο χρόνος υποβολής των αιτήσεων μπορεί, με απόφαση του Υπ. Παιδείας , να ορισθεί διαφορετικά.

Ήδη , από τις 15-2-2011 , έχει εκδοθεί απόφαση της Υπουργού Παιδείας , για την πλήρωση των θέσεων των σχολικών συμβούλων και αναμένεται το επόμενο χρονικό διάστημα (προφανώς , μετά τις όποιες αποφάσεις για συνενώσεις-καταργήσεις-ιδρύσεις σχολείων) η σχετική πρόσκληση από τους Διευθυντές Εκπαίδευσης για την πλήρωση των θέσεων των διευθυντών σχολικών μονάδων, υποδιευθυντών κτλ.

Οι επιλογές θα γίνουν σύμφωνα με το Ν.3848/2010.

Τι αλλάζει ,σχετικά με τα κριτήρια ,για την επιλογή Διευθυντών Σχολικών Μονάδων.

Κριτήρια Επιλογής Ν.3467/2006

Ν.3848/2010

Επιστημονική παιδαγωγική συγκρότηση Μέχρι 14 μονάδες Μέχρι 24 μονάδες

Υπηρεσιακή κατάσταση-Διδακτική και διοικητική εμπειρία Μέχρι 22 μονάδες Μέχρι 14 μονάδες

Συνέντευξη Μέχρι 20 μονάδες Μέχρι 15 μονάδες

Οι βασικές αλλαγές του 3848/2010 είναι οι εξής:

• περιορίζει τη βαρύτητα της συνέντευξης κατά 25% (από 20 σε 15 μονάδες)
• δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα στα επιστημονικά προσόντα των υποψηφίων (από 14 σε 24 μονάδες)
• περιορίζει τα μόρια της αρχαιότητας –διοικητικής εμπειρίας (από 22 σε 14)

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδιαδικασία επιλογής

8 χρόνια εκπαιδευτική προϋπηρεσία (δημόσια και ιδιωτική), 5 έτη άσκηση διδακτικών καθηκόντων και 3 έτη άσκηση διδακτικών καθηκόντων στον τύπο του σχολείο που διεκδικεί θέση Πιστοποιητικό επιστημονικής ή διοικητικής επάρκειας

(δεν ισχύει κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου) Πιστοποίηση επιπέδου 1 στις Νέες Τεχνολογίες
(δεν ισχύει κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου) Στερούνται του δικαιώματος συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής όσοι με δική τους υπαιτιότητα δεν συμμετείχαν σε διαδικασίες αξιολόγησης
(δεν ισχύει κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου)

Κριτήρια επιλογής (σύνολο 65 μονάδες)

1. Επιστημονική και Παιδαγωγική συγκρότηση (έως 24 μονάδες)
Διδακτορικό Δίπλωμα στον τομέα των επιστημών αγωγής ή της οργάνωσης-διοίκησης εκπαίδευσης ή στην ειδικότητα: 6 μονάδες Μεταπτυχιακός τίτλος στον τομέα των Επιστημών Αγωγής ή της οργάνωσης-Διοίκησης εκπαίδευσης ή στην ειδικότητα : 4 μονάδες. (Σε περίπτωση που υπάρχει διδακτορικό και μεταπτυχιακό στο ίδιο επιστημονικό αντικείμενο μοριοδοτείται μόνο το διδακτορικό) Μετεκπαίδευση σε διδασκαλείο: 3 μονάδες Δεύτερο πτυχίο Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι: 3 μονάδες Πτυχίο Παιδ. Ακαδημίας ή σχολής Νηπιαγωγών εφόσον δεν χρησιμοποιήθηκε για διορισμό: 1 μονάδα.

ΣΕΛΔΕ , ΑΣΠΑΙΤΕ, ΣΕΛΕΤΕ : 1 μονάδα

Νέες τεχνολογίες πρώτο επίπεδο: 2 μονάδες Νέες τεχνολογίες δεύτερο επίπεδο: 3 μονάδες
(σε περίπτωση κατοχής τίτλων των δύο επιπέδων 1 και 2 μοριοδοτείται μόνο το επίπεδο 2 )

Ξένες γλώσσες: επίπεδο Β2: 1,5 μονάδες
Επίπεδο ανώτερο του Β2: 2,5 μονάδες. (σε περίπτωση κατοχής δύο ή περισσοτέρων τίτλων στην ίδια γλώσσα, μοριοδοτείται η ανώτερη). Δεύτερη ξένη γλώσσα μοριοδοτείται κατά το ήμισυ.

2.Υπηρεσιακή κατάσταση – καθοδηγητική και διοικητική εμπειρία (έως 14 μονάδες)

Υπηρεσιακή κατάσταση (έως 8 μονάδες) 0, 50 μονάδα για κάθε έτος πέραν των 8 ετών εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας που είναι προαπαιτούμενο για τη συμμετοχή στη διαδικασία Καθοδηγητική και διοικητική εμπειρία (έως 6 μονάδες)
1.¶σκηση καθηκόντων Παρέδρου επί θητεία στο Π.Ι, Περιφερειακού Διευθυντή, Διευθυντή Εκπαίδευσης, Προϊσταμένου Γραφείου, Διευθυντή Σχολείου, Υποδιευθυντή σχολείου, Προϊσταμένου Εκπαιδευτικών Θεμάτων, Προϊσταμένου Διεύθυνσης ή τμήματος ΥΠΕΠΘ κτλ: 0,50/ ανά έτος και συνολικά μέχρι 4 μονάδες
2.Συμμετοχή σε κεντρικά, ανώτερα περιφερειακά και περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια ή σε συμβούλια επιλογής στελεχών και άσκηση καθηκόντων σε θέσεις διοίκησης φορέων του Δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, νομάρχη ή αντινομάρχη, δημάρχου ή αντιδημάρχου: 0,25 μονάδες για κάθε έτος συμμετοχής και έως 3 μονάδες κατΆ ανώτατο όριο κτλ.
(ΠΡΟΣΟΧΗ : Όλες οι μοριοδοτήσεις περιλαμβάνονται αναλυτικά στις επόμενες σελίδες και στο αντίστοιχο κεφάλαιο.
3.Συνέντευξη ( έως 15 μονάδες)
Η διαδικασία περιλαμβάνει : Εισήγηση από μέλος του Συμβουλίου σχετικά με το φάκελο του υποψηφίου και προετοιμασία- παρουσίαση από τον υποψήφιο , ενώπιον του Συμβουλίου, ενός θέματος ( μελέτη περίπτωσης). Το Συμβούλιο συνεκτιμά ακόμη:
Α. στοιχεία από το βιογραφικό του υποψηφίου τα οποία θα πρέπει να αποδεικνύονται με παραστατικά.
Β. Υπόμνημα του υποψηφίου το οποίο περιλαμβάνει έκθεση αυτοαξιολόγησης και προγραμματισμό του έργου του σε περίπτωση επιλογής του.
4.Συμβολή στο Εκπαιδευτικό έργο ( έως 12 μονάδες)
Το κριτήριο αυτό αποτιμάται με βάση τις αξιολογικές εκθέσεις και δεν λαμβάνεται υπόψη κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου.


Ακολουθεί αναλυτική ενημέρωση

Δημήτρης Μπράτης

1. Πίνακες επιλογής στελεχών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
2. Χρόνος και διαδικασία υποβολής αιτήσεων
3. Προϋποθέσεις επιλογής
4. Συμβούλια επιλογής
5. Κριτήρια επιλογής
6. Αποτίμηση κριτηρίων επιλογής διευθυντών σχολικών μονάδων
7. Κριτήρια επιλογής προϊσταμένων τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων, υποδιευθυντών σχολικών μονάδων. και προϊσταμένων νηπιαγωγείων και ολιγοθέσιων δημοτικών σχολείων
8. Κρίση και επιλογή διευθυντών σχολικών μονάδων
9. Κρίση και επιλογή προϊσταμένων τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων
10. Κρίση και επιλογή προϊσταμένων ολιγοθέσιων νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων
11. Τοποθέτηση – Ανάληψη υπηρεσίας
12. Θητεία στελεχών και ανάληψη υπηρεσίας
13. Απαλλαγή των στελεχών της εκπαίδευσης από την άσκηση των καθηκόντων τους
14. Μεταθέσεις – τοποθετήσεις των στελεχών της εκπαίδευσης μετά τη λήξη της θητείας
15. Μεταβατικές διατάξεις


1. Πίνακες επιλογής στελεχών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

1. Για την πλήρωση των θέσεων των στελεχών της δημόσιας εκπαίδευσης, οι οποίες μνημονεύονται στις επόμενες παραγράφους, επιλέγονται εκπαιδευτικοί της δημόσιας εκπαίδευσης με βάση αξιολογικούς πίνακες επιλογής και προτάσεις, που καταρτίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου.
2. Για την επιλογή και τοποθέτηση στις παραπάνω θέσεις καταρτίζονται ανάμεσα στους άλλους αξιολογικούς πίνακες επιλογής (που ισχύουν για τέσσερα έτη) πίνακες:
 Διευθυντών δημοτικών σχολείων,
 Διευθυντών σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής (ΣΜΕΑΕ),
 Διευθυντών πειραματικών δημοτικών σχολείων,
 Διευθυντών πειραματικών δημοτικών σχολείων των πανεπιστημίων,
 Προϊσταμένων Κέντρων Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.).
3. Προτάσεις καταρτίζονται για την επιλογή και τοποθέτηση των ακόλουθων στελεχών της εκπαίδευσης:
 Προϊσταμένων των τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης,
 Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης,
 Προϊσταμένων διθέσιων νηπιαγωγείων,
 Προϊσταμένων διθέσιων δημοτικών σχολείων,
 Προϊσταμένων τριθέσιων και άνω νηπιαγωγείων και
 Προϊσταμένων τριθέσιων και άνω δημοτικών σχολείων.


2. Χρόνος και διαδικασία υποβολής αιτήσεων
Εντός του μηνός Ιανουαρίου κάθε τέταρτου έτους, δημοσιεύονται σε δύο ημερήσιες εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας και στο διαδίκτυο προκηρύξεις του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, με τις οποίες καλούνται οι εκπαιδευτικοί που έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία κατάρτισης των πινάκων να υποβάλουν αίτηση που συνοδεύεται από τα αναγκαία δικαιολογητικά, εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στην προκήρυξη.
Εντός των παραπάνω προθεσμιών οι διευθυντές εκπαίδευσης προσκαλούν τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς που έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία κατάρτισης των πινάκων επιλογής διευθυντών δημοτικών σχολείων, διευθυντών σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής, διευθυντών πειραματικών δημοτικών σχολείων, διευθυντών πειραματικών δημοτικών σχολείων των πανεπιστημίων, Προϊσταμένων ΚΕ.Δ.Δ.Υ., να υποβάλουν αίτηση που συνοδεύεται από τα αναγκαία δικαιολογητικά, εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στη σχετική πρόσκληση, η οποία αναρτάται στις διευθύνσεις και στα γραφεία εκπαίδευσης, καθώς και στο διαδίκτυο.
Τα αρμόδια συμβούλια επιλογής καταρτίζουν εντός του πρώτου εξαμήνου του οικείου έτους, τους τελικούς πίνακες επιλογής, οι οποίοι μετά την επικύρωσή τους από τον οικείο περιφερειακό διευθυντή εκπαίδευσης αναρτώνται στα γραφεία των διευθύνσεων και γραφείων της οικείας βαθμίδας εκπαίδευσης. Οι πίνακες αυτοί ισχύουν από την 1η Αυγούστου του ίδιου έτους μέχρι την 31η Ιουλίου του τέταρτου έτους που ακολουθεί.
Μετά την τοποθέτηση των διευθυντών των σχολικών μονάδων., ο οικείος διευθυντής εκπαίδευσης προσκαλεί τους εκπαιδευτικούς που έχουν τα τυπικά προσόντα και επιθυμούν να ασκήσουν καθήκοντα υποδιευθυντή, να υποβάλουν στον διευθυντή της σχολικής μονάδας όπου ανήκουν οργανικά σχετική αίτηση εντός δεκαημέρου. Αντιστοίχως προσκαλεί τους εκπαιδευτικούς που έχουν τα τυπικά προσόντα και επιθυμούν να ασκήσουν τα καθήκοντα προϊσταμένου ολιγοθέσιου δημοτικού σχολείου ή νηπιαγωγείου να υποβάλουν στον διευθυντή εκπαίδευσης ή στον προϊστάμενο του οικείου γραφείου εκπαίδευσης σχετική αίτηση εντός δεκαημέρου.
Μετά την τοποθέτηση των υποδιευθυντών ο οικείος διευθυντής εκπαίδευσης με πρόσκλησή του που κοινοποιείται στις σχολικές μονάδες του νομού και δημοσιεύεται στο διαδίκτυο προσκαλεί τους εκπαιδευτικούς που έχουν τα τυπικά προσόντα και επιθυμούν να ασκήσουν τα καθήκοντα προϊσταμένων των τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων των διευθύνσεων εκπαίδευσης του νομού, να υποβάλουν εντός δεκαημέρου αίτηση επιλογής για τις θέσεις αυτές.
Τα υποψήφια στελέχη της εκπαίδευσης καταθέτουν δήλωση προτίμησης για τις προκηρυχθείσες θέσεις ως ακολούθως:
 Οι υποψήφιοι διευθυντές σχολικών μονάδων, για τις θέσεις αρμοδιότητας ενός Π.Υ.Σ.Π.Ε.
 Οι υποψήφιοι προϊστάμενοι τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων των διευθύνσεων εκπαίδευσης για τη θέση μιας μόνο διεύθυνσης εκπαίδευσης.
 Οι υποψήφιοι υποδιευθυντές σχολικών μονάδων, καθώς και οι υποψήφιοι προϊστάμενοι ολιγοθέσιων νηπιαγωγείων ή δημοτικών σχολείων για τις θέσεις των σχολικών μονάδων όπου ανήκουν οργανικά .
Οι υποψήφιοι διευθυντές σχολικών μονάδων, καταθέτουν δήλωση προτίμησης ύστερα από την ανακοίνωση των αξιολογικών πινάκων.
Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζεται η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων των υποψήφιων στελεχών της εκπαίδευσης, τα υποβλητέα δικαιολογητικά και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

3. Προϋποθέσεις επιλογής
Ως διευθυντές σχολικών μονάδων επιλέγονται εκπαιδευτικοί της οικείας βαθμίδας με βαθμό Α΄ και οκταετή, τουλάχιστον, εκπαιδευτική υπηρεσία στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οι οποίοι έχουν ασκήσει διδακτικά καθήκοντα επί πέντε τουλάχιστον έτη, από τα οποία τουλάχιστον τρία σε αντίστοιχους, με την προς κάλυψη θέση, τύπους σχολείων της οικείας βαθμίδας.
Ειδικότερα:
 Υποψήφιοι για τις θέσεις διευθυντών δημοτικών σχολείων μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων των κλάδων που υπηρετούν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και οι εκπαιδευτικοί που αναφέρονται στο Π.Δ. 323/1993 (Αγγλικής Γλώσσας-Φ. Αγωγής, Μουσικής).
 Υποψήφιοι για τις θέσεις διευθυντών των παρακάτω τύπων σχολικών μονάδων μπορεί να είναι:
 Για θέσεις διευθυντών των Σ.Μ.Ε.Α.Ε εκπαιδευτικοί που έχουν τα προσόντα τοποθέτησης σε θέσεις εκπαιδευτικών σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή υπηρετούν με οργανική θέση σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και έχουν υπηρεσία τριών τουλάχιστον ετών σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ.
 Για θέσεις διευθυντών στα σχολεία διαπολιτισμικής εκπαίδευσης εκπαιδευτικοί κάτοχοι τίτλου ξένης γλώσσας, κατά προτίμηση της χώρας προέλευσης της πλειονότητας των μαθητών, σε επίπεδο τουλάχιστον Β2.
 Για θέσεις διευθυντών των πειραματικών σχολείων των πανεπιστημίων εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν τα προσόντα άσκησης καθηκόντων διευθυντή στα λοιπά σχολεία αντίστοιχης βαθμίδας και τα προσόντα τοποθέτησης σε θέσεις εκπαιδευτικών στα ανωτέρω σχολεία.
Ως υποδιευθυντές δημοτικών σχολείων, προϊστάμενοι ολιγοθέσιων δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων, επιλέγονται εκπαιδευτικοί με οκταετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία, που υπηρετούν κατά το χρόνο επιλογής με οργανική θέση στη σχολική μονάδα, την οποία αφορά η επιλογή. Αν οι εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας δεν πληρούν την προϋπόθεση της οκταετούς εκπαιδευτικής υπηρεσίας, υποψήφιοι μπορεί να είναι και εκπαιδευτικοί με μικρότερο χρόνο υπηρεσίας.
Ως προϊστάμενοι τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων των διευθύνσεων εκπαίδευσης επιλέγονται εκπαιδευτικοί με βαθμό Α΄ και οκταετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία. Ειδικότερα, ως προϊστάμενοι τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων στις διευθύνσεις πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης επιλέγονται εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων των κλάδων που υπηρετούν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση,. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν υποψήφιοι που πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις, μπορεί να είναι υποψήφιοι και εκπαιδευτικοί με βαθμό Β΄ και μικρότερο χρόνο υπηρεσίας.
Ως Προϊστάμενοι ΚΕ.Δ.Δ.Υ. επιλέγονται:
α) εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του κλάδου δασκάλων, εκπαιδευτικοί του Π.Δ. 323/1993 και εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των αντίστοιχων προς τα διδασκόμενα γνωστικά αντικείμενα κλάδων με βαθμό Α΄, που έχουν τα τυπικά προσόντα τοποθέτησης σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή τμήματα ένταξης, δεκαετή συνολική εκπαι­δευτική υπηρεσία στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση και έχουν ασκήσει τουλάχιστον επί μία πενταετία διδακτικά καθήκοντα, από τα οποία τουλάχιστον τρία έτη σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή
β) μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) όλων των κλάδων με βαθμό Α΄ τα οποία υπηρετούν σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ. της περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης στην οποία υπάγεται το ΚΕ.Δ.Δ.Υ. και δεκαετή συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ.
Σημείωση: Δεν έχουν,προς το παρόν , δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση οι νηπιαγωγοί.Με τροπολογία όμως, που έχει κατατεθεί στο σχέδιο νόμου για το Π.Ι. , θα δίνεται η δυνατότητα και στους νηπιαγωγούς να υποβάλουν σχετική αίτηση.
Όπου στις διατάξεις του παρόντος άρθρου προβλέπεται εκπαιδευτική υπηρεσία, υπολογίζεται η προϋπηρεσία τόσο στη δημόσια όσο και στην ιδιωτική εκπαίδευση, καθώς και η προϋπηρεσία των υποψηφίων ως προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων με αναγωγή στο υποχρεωτικό εβδομαδιαίο ωράριο διδασκαλίας.
Για την επιλογή στις θέσεις, προϊσταμένων ΚΕ.Δ.Δ.Υ. και διευθυντών σχολικών μονάδων απαιτείται η κατοχή πιστοποιητικού διοικητικής επάρκειας. Τα ανωτέρω πιστοποιητικά χορηγούνται ύστερα από παρακολούθηση αντίστοιχου ειδικού προγράμματος στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Για την επιλογή σε όλες τις θέσεις που αναφέρονται σε αυτήν την παράγραφο απαιτείται επίσης η κατοχή πιστοποιητικού γνώσεων και δεξιοτήτων στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) επιπέδου 1.
Με απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζονται το περιεχόμενο, ο τρόπος, η διάρκεια, η διαδικασία παρακολούθησης του ειδικού προγράμματος για την απόκτηση του πιστοποιητικού καθοδηγητικής ή διοικητικής επάρκειας, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία εισαγωγής στο πρόγραμμα, ο τύπος του πιστοποιητικού και κάθε σχετικό θέμα.
Στερούνται του δικαιώματος συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής στελεχών εκπαιδευτικοί, οι οποίοι με δική τους υπαιτιότητα δεν συμμετείχαν στις διαδικασίες αξιολόγησης που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις.
Δεν επιλέγεται ως στέλεχος της εκπαίδευσης εκπαιδευτικός ο οποίος έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για πειθαρχικό παράπτωμα από αυτά που ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 109 του Υπαλληλικού Κώδικα (κυρωτικός ν. 3528/2007, ΦΕΚ 26 Α΄) ή για τον οποίον συντρέχουν τα κωλύματα διορισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ίδιου Κώδικα.
Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιοτήτων. Το κώλυμα επιλογής της προηγούμενης παραγράφου δεν πρέπει να συντρέχει τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας όσο και κατά το χρόνο τοποθέτησης από το αρμόδιο όργανο.

4. Συμβούλια επιλογής
 Οι διευθυντές των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας επιλέγονται από τα οικεία περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια πρωτοβάθμιας (Π.Υ.Σ.Π.Ε.), στα οποία συμμετέχουν επιπλέον:
 α) ένας σχολικός σύμβουλος, κατά προτίμηση με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη διοίκηση της εκπαίδευσης και
 β) ένας διευθυντής σχολικής μονάδας της ίδιας εκπαιδευτικής περιφέρειας, κατά προτίμηση με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη διοίκηση της εκπαίδευσης ή στα παιδαγωγικά και, εφόσον δεν υπάρχει, εκπαιδευτικός με βαθμό Α΄ με σημαντική εκπαιδευτική και διοικητική εμπειρία. Τα μέλη των περιπτώσεων α΄ και β΄ του προηγούμενου εδαφίου ορίζονται με τους αναπληρωτές τους με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
 Οι προϊστάμενοι των τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων επιλέγονται από τα οικεία περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια.
 Οι υποδιευθυντές των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και οι προϊστάμενοι ολιγοθέσιων νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων επιλέγονται από τα όργανα και με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 23 του Ν.3848/2010
 Κάθε μέλος συμβουλίου επιλογής, με εξαίρεση τον πρόεδρο, αναλαμβάνει τη μελέτη συγκεκριμένου αριθμού φακέλων υποψηφίων που του ανατίθενται από το συμβούλιο και προετοιμάζει σχετική τεκμηριωμένη εισήγηση για κάθε υποψήφιο. Η κατανομή των φακέλων των υποψηφίων στα μέλη του συμβουλίου γίνεται κατά τυχαίο τρόπο.
 Η θητεία του προέδρου, των μελών και του γραμματέα των συμβουλίων επιλογής αρχίζει την 1η Ιανουαρίου του έτους που ακολουθεί την απόφαση συγκρότησης και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του δεύτερου έτους. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος η θητεία αρχίζει με τη συγκρότηση των συμβουλίων επιλογής και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2011.
 Μέλος συμβουλίου που είναι ταυτόχρονα υποψήφιος για οποιαδήποτε από τις προς πλήρωση θέσεις δεν συμμετέχει στις συνεδριάσεις του σε καμιά φάση της διαδικασίας κρίσης και επιλογής. Στην περίπτωση των αιρετών μελών, αν και το τακτικό και το αναπληρωματικό μέλος έχουν κώλυμα συμμετοχής, κατά τα ανωτέρω, αναπληρώνονται από τους επόμενους του ίδιου συνδυασμού στη σειρά εκλογής της περίπτωσης ι΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 31 του π.δ. 1/2003 (ΦΕΚ 1 Α΄).
 Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται το ύψος της αποζημίωσης που καταβάλλεται στα μέλη και στον γραμματέα των συμβουλίων επιλογής και των επιτροπών αποτίμησης του συγγραφικού έργου κατά τις κείμενες διατάξεις.
 Οι προϊστάμενοι των ΚΕ.Δ.Δ.Υ. επιλέγονται από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπι­κού (Υ.Σ.Ε.Ε.Π.), το οποίο συνεδριάζει υπό την προεδρία του προέδρου του τμήματος Ε.Α.Ε. του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ή του αναπληρωτή του, με τη συμμετοχή σχολικού Συμβούλου Ε.Α.Ε. και εκπαιδευτικού Ε.Α.Ε. με βαθμό Α΄, οι οποίοι ορίζονται με την απόφαση συγκρότησης. Όταν δεν καλύπτονται οι θέσεις με επιλογή από το Υ.Σ.Ε.Ε.Π., ορίζεται αναπληρωτής προϊστάμενος με διετή θητεία από τον περιφερειακό διευθυντή εκπαί­δευσης με πρόταση του οικείου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.), ύστερα από πρόσκληση για την εκδήλωση ενδιαφέροντος.


5. Κριτήρια επιλογής
1. Κριτήρια επιλογής των στελεχών της εκπαίδευσης αποτελούν:
α) Η γνώση του αντικειμένου του προς άσκηση έργου, η οποία συνάγεται από:
αα) την επιστημονική – παι­δαγωγική συγκρότηση και κατάρτιση, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου του υποψηφίου και τα συνυποβαλλόμενα αποδεικτικά στοιχεία και
ββ) την υπηρεσιακή κατάσταση, καθοδηγητική και διοικητική εμπειρία, όπως προκύπτει από στοιχεία του φακέλου του υποψηφίου.
β) Η προσωπικότητα και η γενική συγκρότηση του υποψηφίου, όπως αξιολογείται κατά την προφορική συνέντευξη ενώπιον του αρμόδιου συμβουλίου επιλογής.
γ) Η συμβολή του υποψηφίου στο εκπαιδευτικό έργο από τις θέσεις στις οποίες έχει υπηρετήσει, με βάση τις οικείες αξιολογικές εκθέσεις.
2. Οι υποψήφιοι κατατάσσονται στον οικείο πίνακα με βάση το άθροισμα των αξιολογικών μονάδων που συγκεντρώνουν κατά την αποτίμηση των παραπάνω κριτηρίων σύμφωνα με τα επόμενα άρθρα. Το σύνολο των αξιολογικών μονάδων ανέρχεται σε εξήντα πέντε.


6. Αποτίμηση κριτηρίων επιλογής διευθυντών σχολικών μονάδων
1. Τα κριτήρια επιλογής διευθυντών σχολικών μονάδων αποτιμώνται κατά τα οριζόμενα στις επόμενες παραγράφους.
2. Το κριτήριο της επιστημονικής – παιδαγωγικής συγκρότησης αξιολογείται με 24 μονάδες κατΆ ανώτατο όριο, οι οποίες κατανέμονται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 13 του Νόμου 3848/2010, με εξαίρεση το δεύτερο μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ή το δεύτερο διδακτορικό δίπλωμα και τα στοιχεία των περιπτώσεων ια΄ και ιβ΄ της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου, τα οποία δεν μοριοδοτούνται.
Αναλυτικά :
α) Διδακτορικό δίπλωμα: 6 μονάδες.
β) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών: 4 μονάδες.
Τα διδακτορικά διπλώματα και οι μεταπτυχιακοί τίτλοι μοριοδοτούνται αν το περιεχόμενό τους εντάσσεται στον τομέα των επιστη¬μών της αγωγής ή της οργάνωσης και διοίκησης της εκπαίδευσης ή στον επιστημονικό χώρο της αντίστοιχης ειδικότητας. Αν ο υποψήφιος έχει διδακτορικό και μεταπτυχιακό τίτλο στο ίδιο επιστημονικό αντικείμενο, μοριοδοτείται μόνο το διδακτορικό δίπλωμα. Διδακτορικό δίπλωμα ή μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών που ήταν αναγκαίο προσόν για το διορισμό δεν μοριοδοτείται.
γ) Τίτλος Διδασκαλείου Εκπαίδευσης: 3 μονάδες *,
*Σύμφωνα με το ΦΕΚ 94 /23 Ιουνίου 2010 ( ¶ρθρο 13) η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: «γ) Τίτλος Διδασκαλείου Εκπαίδευσης: 3 μονάδες».
δ) Δεύτερο πτυχίο πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι.: 3 μονάδες.
ε) Πτυχίο Παιδαγωγικής Ακαδημίας ή Σχολής Νηπια¬γωγών: 1 μονάδα, εφόσον δεν ήταν αναγκαίο προσόν για το διορισμό ή δεν αποτέλεσε προϋπόθεση για από¬κτηση πτυχίου εξομοίωσης, το οποίο χρησιμοποιήθηκε για διορισμό και εφόσον δεν υφίσταται η μοριοδότηση της προηγούμενης περίπτωσης δ΄.
Όλοι οι τίτλοι σπουδών, εφόσον προέρχονται από ιδρύ¬ματα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής, πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. / ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.).
στ) Βεβαίωση ή πιστοποιητικό επιμόρφωσης (Σ.Ε.Λ.Μ.Ε., Σ.Ε.Λ.Δ.Ε., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. / Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.), εφόσον δεν χρησι¬μοποιήθηκε ως προσόν διορισμού: 1 μονάδα για κάθε κατηγορία επιμόρφωσης.
ζ) Πιστοποιημένη επιμόρφωση στις Τ.Π.Ε. επιπέδου 1: 2 μονάδες.
η) Πιστοποιημένη επιμόρφωση στις Τ.Π.Ε. επιπέδου 2: 3 μονάδες. Αν υπάρχουν πιστοποιήσεις επιμόρφωσης και των δύο επιπέδων μοριοδοτείται μόνον η ανώτερη.
θ) Πιστοποιημένη γνώση μίας ξένης γλώσσας με τίτλο επιπέδου Β2: 1,50 μονάδες.
ι) Πιστοποιημένη γνώση μίας ξένης γλώσσας με τίτλο επιπέδου ανώτερου του Β2: 2,50 μονάδες. Αν ο υποψή¬φιος κατέχει διαφόρων επιπέδων αποδεικτικά γνώσης της ίδιας ξένης γλώσσας μοριοδοτείται μόνον η πιστο¬ποιημένη γνώση στο ανώτερο επίπεδο. Η πιστοποιημένη γνώση και δεύτερης ξένης γλώσσας μοριοδοτείται κατά το ήμισυ της μοριοδότησης της πρώτης ξένης γλώσσας. Η γνώση ξένης γλώσσας μοριοδοτείται με βάση τίτλους που ορίζονται από τα προβλεπόμενα στις διαδικασίες επιλογής του Α.Σ.Ε.Π. Δεν μοριοδοτείται η γνώση ξένης γλώσσας που αποτέλεσε ειδικό προσόν διορισμού.

3. Το κριτήριο της υπηρεσιακής κατάστασης, καθοδηγητικής και διοικητικής εμπειρίας αξιολογείται με 14 μονάδες κατΆ ανώτατο όριο, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:
α) Υπηρεσιακή κατάσταση: 8 μονάδες κατΆ ανώτατο όριο. Οι μονάδες αυτές υπολογίζονται όπως προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 13. .(δηλαδή «….Οι μονάδες αυτές υπολογίζονται με βάση την εκ¬παιδευτική υπηρεσία αποτιμώμενη με 0,50 μονάδες για κάθε έτος πέραν του χρόνου που αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής. Χρόνος υπηρεσίας διάρκειας βραχύτερης του έτους μοριοδοτείται με 0,13 μονάδες για κάθε τρί¬μηνο.)
β) Διοικητική και καθοδηγητική εμπειρία: 6 μονάδες κατΆ ανώτατο όριο.
Ειδικότερα:
αα) ¶σκηση καθηκόντων παρέδρου επί θητεία του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης, σχολικού συμβούλου, διευθυντή εκπαίδευσης ή προϊσταμένου γραφείου εκπαίδευσης, προϊσταμένου ΚΕ.Δ.Δ.Υ., διευθυντή ή προϊσταμένου σχολικής μονάδας ή Σ.Ε.Κ., προϊσταμένου τμήματος εκπαιδευτικών θεμάτων των διευθύνσεων εκπαίδευσης, υποδιευθυντή σχολικής μονάδας ή Σ.Ε.Κ., υπευθύνου κέντρου περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, προϊσταμένου διεύθυνσης ή τμήματος του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων: 0,50 μονάδες για κάθε έτος.
Η άσκηση καθηκόντων σε κάθε θέση του προηγούμενου εδαφίου αποτιμάται με 2 μονάδες κατΆ ανώτατο όριο, εκτός από την άσκηση καθηκόντων περιφερειακού διευθυντή, διευθυντή ή προϊσταμένου γραφείου εκπαίδευσης ή διευθυντή σχολικής μονάδας, που αξιολογείται με 4 μονάδες κατΆ ανώτατο όριο. Με 4 μονάδες κατΆ ανώτατο όριο αξιολογείται και η άσκηση καθηκόντων προϊσταμένου ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για τη θέση αυτή. Αν ο υποψήφιος άσκησε καθήκοντα: i. διευθυντή και υποδιευθυντή σχολικής μονάδας ή Σ.Ε.Κ. ή προϊσταμένου σχολικής μονάδας ή υπευθύνου κέντρου περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, ii. προϊσταμένου διεύθυνσης και προϊσταμένου τμήματος του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων θεωρείται ότι τα καθήκοντα ασκήθηκαν στην ίδια θέση.
ββ) Συμμετοχή σε κεντρικά, ανώτερα περιφερειακά και περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια ή σε συμβούλια επιλογής στελεχών και άσκηση καθηκόντων σε θέσεις διοίκησης φορέων του Δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, νομάρχη ή αντινομάρχη, δημάρχου ή αντιδημάρχου: 0,25 μονάδες για κάθε έτος συμμετοχής και έως 3 μονάδες κατΆ ανώτατο όριο. Παράλληλη συμμετοχή σε συμβούλια δεν μοριοδοτείται αθροιστικά. Σε περίπτωση παράλληλης άσκησης καθηκόντων σε θέσεις της προηγούμενης περίπτωσης αα΄ δεν υπολογίζονται μονάδες από συμμετοχή σε υπηρεσιακά συμβούλια ή σε συμβούλια επιλογής στελεχών. Αν ο υποψήφιος άσκησε καθήκοντα σε περισσότερες θέσεις διοίκησης φορέων του Δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, θεωρείται ότι τα καθήκοντα ασκήθηκαν στην ίδια θέση. Στην περίπτωση των αιρετών οργάνων της τοπικής αυτοδιοίκησης αν ο υποψήφιος έχει ασκήσει έργο σε περισσότερες της μίας θέσεις μοριοδοτείται μόνο η μία.
γγ) Ειδικώς για την επιλογή διευθυντών Σ.Μ.Ε.Α.Ε., υπηρεσία σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή Τμήματα Ένταξης ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ.: 0,25 μονάδες για κάθε έτος και μέχρι 1 μονάδα κατΆ ανώτατο όριο.
Για την εφαρμογή των παραπάνω περιπτώσεων, χρόνος εκπαιδευτικής υπηρεσίας ή καθοδηγητικής, διοικητικής ή διδακτικής εμπειρίας βραχύτερος του έτους μοριοδοτείται με 0,13 μονάδες για κάθε τρίμηνο. Χρόνος μικρότερος του τριμήνου δεν υπολογίζεται.
γ) Προσωπικότητα – γενική συγκρότηση: 15 μονάδες κατΆ ανώτατο όριο. Οι μονάδες αυτές υπολογίζονται, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 13.. Η διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου 13 εφαρμόζεται αναλόγως.
Αναλυτικά
«…. Προσωπικότητα – γενική συγκρότηση: 15 μονάδες κατΆ ανώτατο όριο. Το κριτήριο αυτό αξιολογείται με προσωπική συνέντευξη των υποψηφίων ενώπιον του κατά το άρθρο 16 συμβουλίου επιλογής, μέσω της οποίας εκτιμώνται η προσωπικότητα, η επαγγελματική ανάπτυξη και οι ικανότητες του υποψηφίου, όπως η αντιληπτική ικανότητα, η ικανότητα επικοινωνίας, η ικανότητα συνεργασίας, η ικανότητα ανάπτυξης πρωτοβουλιών και επίλυσης προβλημάτων ιδίως διδακτικών, διοικητικών, οργανωτικών και λειτουργικών, η ικανότη¬τα να δημιουργεί κατάλληλο παιδαγωγικό περιβάλλον και να εμπνέει τους εκπαιδευτικούς στην άσκηση των καθηκόντων τους. Για την αξιολόγηση χρησιμοποιείται τύπος συνέντευξης με τη χρήση έντυπων υποδειγμάτων που περιλαμβάνουν τα αξιολογούμενα στοιχεία, όπως φυσική παρουσία, επιτεύγματα, ενδοπροσωπικές και διαπροσωπικές ικανότητες, στάσεις, προσαρμοστικότη¬τα και τη στάθμισή τους και υποχρεώνουν κάθε μέλος του συμβουλίου να δώσει ξεχωριστή και αιτιολογημένη βαθμολογία.
Η διαδικασία περιλαμβάνει τρεις φάσεις, την προετοι¬μασία του υποψηφίου πάνω σε μια μελέτη περίπτωσης, την εισήγηση από μέλος του συμβουλίου σχετικά με το φάκελο του υποψηφίου και την παρουσίαση από τον υποψήφιο του θέματος, το οποίο έχει επεξεργαστεί.
Η συνέντευξη ενώπιον του συμβουλίου επιλογής μα¬γνητοφωνείται για να διασφαλίζεται η διαφάνεια. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται ο τρόπος τήρησης των πρακτικών και κάθε θέμα σχετικό με τη διαδικασία της συνέντευξης.
5. Για τη μοριοδότηση της συνέντευξης το αρμόδιο συμβούλιο επιλογής συνεκτιμά και τα παρακάτω στοι¬χεία:
α) Τα στοιχεία που ο υποψήφιος αναφέρει στο βιο¬γραφικό του σημείωμα, τα οποία αποδεικνύονται με παραστατικά (αντίγραφα, βεβαιώσεις) και τα οποία δεν έχουν μοριοδοτηθεί, όπως άλλες σπουδές, επιμόρφω¬ση και μετεκπαίδευση, οργάνωση εκπαιδευτικών συνε¬δρίων, σεμιναρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων ή συμμετοχή σε αυτά με την ιδιότητα του εισηγητή, του μέλους της επιστημονικής ομάδας ή του επιμορφωτή, συγγραφικό και ερευνητικό έργο, πρωτοβουλίες σε σχέ¬ση με το εκπαιδευτικό έργο, υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εφαρμογή καινοτομιών, σχετική με την εκπαίδευση διοικητική ή καθοδηγητική εμπειρία, συμμετοχή σε συμβούλια, επιτροπές ή ομάδες εργασί¬ας, κοινωνική και συνδικαλιστική δράση, συμμετοχή σε όργανα διοίκησης επιστημονικών και εκπαιδευτικών ορ¬γανώσεων ή σε όργανα λαϊκής συμμετοχής και επίσημες διακρίσεις και αριστεία. Η εισαγωγική επιμόρφωση του υποψηφίου και οι δραστηριότητες (σεμινάρια, ημερίδες, επιμορφωτικές συναντήσεις κ.λπ.) που αποτελούν υπη¬ρεσιακές υποχρεώσεις δεν μοριοδοτούνται.
β) Υπόμνημα του υποψηφίου, το οποίο περιλαμβά¬νει έκθεση αυτοαξιολόγησης και προγραμματισμό του έργου του σε περίπτωση επιλογής του. Για την αξιο¬λόγηση των στοιχείων του υπομνήματος ο υποψήφιος δύναται να καταθέσει σχετικά στοιχεία σε παράρτημα. Το συμβούλιο επιλογής δύναται να ζητήσει περαιτέρω στοιχεία και ιδίως πρακτικά συνεδριάσεων συλλογικών οργάνων»
Η διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου 13 εφαρμόζεται αναλόγως δηλαδή το συμβούλιο επιλογής δύναται με ομόφωνη και πλήρως αιτιολογημένη απόφαση να αποκλείσει από την περαιτέρω διαδικασία υποψήφιο που κατά τη διάρκεια της συνέντευξης διαπιστώνεται ότι δεν είναι κατάλ¬ληλος για την άσκηση των καθηκόντων
δ) Συμβολή στο εκπαιδευτικό έργο: 12 μονάδες κατΆ ανώτατο όριο. Το κριτήριο αυτό αποτιμάται με βάση τις αξιολογικές εκθέσεις του υποψηφίου που προβλέπονται κατά νόμο (δεν ισχύει κατά την πρώτη εφαρμογή του Νόμου).


7. Κριτήρια επιλογής προϊσταμένων τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων, υποδιευθυντών σχολικών μονάδων. και προϊσταμένων νηπιαγωγείων και ολιγοθέσιων δημοτικών σχολείων
Κριτήρια επιλογής των στελεχών του άρθρου αυτού είναι ιδίως η προσωπικότητα και η γενική συγκρότηση του υποψηφίου και, κυρίως, η ικανότητα του υποψηφίου να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, να επιλύει προβλήματα (διδακτικά, διοικητικά, οργανωτικά, λειτουργικά κ.λπ.), να δημιουργεί κατάλληλο παιδαγωγικό περιβάλλον και να εμπνέει τους εκπαιδευτικούς στην άσκηση των καθη­κόντων τους. Βασικό κριτήριο είναι η γνώση του αντι­κειμένου του προς άσκηση έργου, η οποία συνάγεται από: α) την επιστημονική – παιδαγωγική συγκρότηση του υποψηφίου και κυρίως το επίπεδο των σπουδών και γενικότερα τις σπουδές του, την ύπαρξη σπουδών ή επιμορφώσεων στην οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης και την πιστοποιημένη γνώση ξένων γλωσ­σών και Τ.Π.Ε. και β) την υπηρεσιακή κατάσταση και τη διοικητική εμπειρία, όπως προκύπτει από τη συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία του υποψηφίου αλλά και την προϋπηρεσία σε άσκηση διοικητικού έργου ή την άσκη­ση καθηκόντων μέντορα.

8. Κρίση και επιλογή διευθυντών σχολικών μονάδων
1.Τα αρμόδια συμβούλια επιλογής καταρτίζουν πίνακα υποψήφιων διευθυντών σχολικών μονάδων με βάση τα κριτήρια επιλογής και τις υποβληθείσες δηλώσεις προτίμησης και με εφαρμογή των διατάξεων
Η εγγραφή υποψηφίων σε ένα πίνακα δεν εμποδίζει την εγγραφή του και στους άλλους. Οι τοποθετούμενοι διευθυντές από έναν πίνακα, με βάση τη σειρά προτίμησής τους, διαγράφονται από τους λοιπούς πίνακες.
2. Οι καταρτιζόμενοι πίνακες αναρτώνται στις διευθύνσεις εκπαίδευσης. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν εγγράφως ένσταση κατά των ως άνω πινάκων εντός πέντε ημερών από την ανάρτησή τους. Ύστερα από την κρίση του συμβουλίου επί των ενστάσεων και την αναπροσαρμογή των πινάκων, οι πίνακες αυτοί υποβάλλονται στον περιφερειακό διευθυντή εκπαίδευσης από τον οποίο κυρώνονται και ισχύουν από την 1η Σεπτεμβρίου του έτους κατάρτισης μέχρι την 31η Ιουλίου κάθε τέταρτου έτους. Αν ελλείπει ο περιφερειακός διευθυντής εκπαίδευσης και δεν έχει ορισθεί αναπληρωτής του, οι πίνακες κυρώνονται από τον διευθυντή της οικείας διεύθυνσης εκπαίδευσης. Ύστερα από την κύρωσή τους οι πίνακες αναρτώνται εκ νέου στις περιφερειακές διευθύνσεις και στις διευθύνσεις εκπαίδευσης.
3. Για την κρίση και επιλογή των διευθυντών των πειραματικών σχολείων των πανεπιστημίων εφαρμόζονται οι διατάξεις για την επιλογή και σύνταξη των πινάκων των διευθυντών των λοιπών σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
4. Επί των αιτήσεων των υποψήφιων διευθυντών γνωμοδοτεί το εποπτικό συμβούλιο κάθε πειραματικού σχολείου, που αποτελείται από τον επόπτη και δύο αναπληρωτές επόπτες, μέλη Δ.Ε.Π. του πανεπιστημιακού τμήματος που εποπτεύει το πειραματικό σχολείο. Τα μέλη του εποπτικού συμβουλίου ορίζονται με τους αναπληρωτές τους από τη γενική συνέλευση του οικείου πανεπιστημιακού τμήματος. Το εποπτικό συμβούλιο καταρτίζει σχετικές εισηγητικές εκθέσεις, τις οποίες αποστέλλει στο οικείο ανώτερο περιφερειακό υπηρεσιακό συμβούλιο.


9. Κρίση και επιλογή προϊσταμένων τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων
Οι προϊστάμενοι τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων ορίζονται με απόφαση του οικείου διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του αρμόδιου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου, με βάση τα κριτήρια του άρθρου 15.

10. Κρίση και επιλογή υποδιευθυντών σχολικών μονάδων. και προϊσταμένων ολιγοθέσιων νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων

1. Ο σύλλογος των διδασκόντων κάθε σχολικής μονάδας, σε συνεδρίασή του, που πραγματοποιείται μέσα σε πέντε ημέρες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, από την οποία απέχουν οι υποψήφιοι, συντάσσει αιτιολογημένη πρόταση επιλογής υποδιευθυντή της σχολικής μονάδας με βάση τα κριτήρια του άρθρου 15. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και στις περιπτώσεις που ορίζονται περισσότεροι του ενός υποδιευθυντές στην ίδια σχολική μονάδα.
2. Η πρόταση μαζί με το πρακτικό του συλλόγου των διδασκόντων διαβιβάζονται από τον διευθυντή της σχολικής στο αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο (Π.Υ.Σ.Π.Ε..) το οποίο, μετά από έλεγχο της συνδρομής των προϋποθέσεων και της νομιμότητας της διαδικασίας διαμόρφωσης της πρότασης, προτείνει στον οικείο διευθυντή εκπαίδευσης την τοποθέτηση των
στελεχών της προηγούμενης παραγράφου.
3. Αν ο σύλλογος των διδασκόντων παραλείψει να υποβάλει την πρόταση της παραγράφου 1, η τοποθέτηση γίνεται με απόφαση του οικείου διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου, το οποίο λαμβάνει υπόψη τα παρακάτω κριτήρια ( άρθρο 15):
Κριτήρια επιλογής προϊσταμένων τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων, υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και προϊσταμένων νηπιαγωγείων και ολιγοθέσιων δημοτικών σχολείων

Κριτήρια επιλογής των στελεχών του άρθρου αυτού είναι ιδίως η προσωπικότητα και η γενική συγκρότηση του υποψηφίου και, κυρίως, η ικανότητα του υποψηφίου να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, να επιλύει προβλήματα (διδακτικά, διοικητικά, οργανωτικά, λειτουργικά κ.λπ.), να δημιουργεί κατάλληλο παιδαγωγικό περιβάλλον και να εμπνέει τους εκπαιδευτικούς στην άσκηση των καθηκόντων τους. Βασικό κριτήριο είναι η γνώση του αντικειμένου του προς άσκηση έργου, η οποία συνάγεται από:
α) την επιστημονική – παιδαγωγική συγκρότηση του υποψηφίου και κυρίως το επίπεδο των σπουδών και γενικότερα τις σπουδές του, την ύπαρξη σπουδών ή επιμορφώσεων στην οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης και την πιστοποιημένη γνώση ξένων γλωσσών και Τ.Π.Ε. και
β) την υπηρεσιακή κατάσταση και τη διοικητική εμπειρία, όπως προκύπτει από τη συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία του υποψηφίου αλλά και την προϋπηρεσία σε άσκηση διοικητικού έργου ή την άσκηση καθηκόντων μέντορα.

4. Στην περίπτωση ολιγοθέσιων νηπιαγωγείων ή δημοτικών σχολείων η τοποθέτηση προϊσταμένων γίνεται ως εξής:
α) Στα διθέσια με απόφαση του οικείου διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου, η οποία βασίζεται στα κριτήρια του άρθρου 15.
β) Στα τριθέσια και άνω σύμφωνα με τη διαδικασία των προηγούμενων παραγράφων.


11. Τοποθέτηση – Ανάληψη υπηρεσίας
Η τοποθέτηση σε κενές και κενούμενες θέσεις διευ­θυντών σχολικών μονάδων γίνεται με απόφαση του περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου με βάση τη σειρά εγγραφής των υποψηφίων στον αξιολογικό πίνακα επιλογής και τις δηλωθείσες προτιμήσεις. Αν ελλείπει ο περιφερειακός διευθυντής εκπαίδευσης και δεν έχει ορισθεί ο αναπληρωτής του, η επικύρωση των πινάκων επιλογής διευθυντών σχολικών μονάδων και η τοποθέτηση των διευθυντών γίνεται με απόφαση του οικείου διευθυντή εκπαίδευσης.
Η τοποθέτηση σε κενές ή κενούμενες θέσεις διευθυντών των πειραματικών σχολείων των πανεπιστημίων γίνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση του οικείου ανώτερου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου. Η τοποθέτηση γίνεται με βάση τη σειρά εγγραφής των υποψηφίων στον αξιολογικό πίνακα επιλογής και τις δηλωθείσες προτιμήσεις.
Στις περιπτώσεις των προηγούμενων παραγράφων 7 και 8, αν δεν είναι δυνατή η τοποθέτηση των υποψηφίων σε θέσεις σχολείων της προτίμησής τους, τοποθετούνται, εφόσον εκ νέου το δηλώσουν, στις θέσεις που απομένουν κενές κατά τη σειρά εγγραφής τους στον πίνακα. Για το σκοπό αυτόν καλούνται να υποβάλουν νέα δήλωση προτίμησης.
Αν και με τη διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου δεν πληρωθούν οι κενές θέσεις διευθυντών, τοποθετούνται υποχρεωτικά εκπαιδευτικοί που έχουν το βαθμό Α΄. Η τοποθέτηση γίνεται με απόφαση του οικείου περιφε­ρειακού διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου, το οποίο, με βάση τα κριτήρια επιλογής διευθυντών σχολικών μονάδων, αξιολογεί κατά σειρά τους εκπαι­δευτικούς που ανήκουν οργανικά:
α) στην ίδια σχολική μονάδα,
β) σε σχολικές μονάδες οποιουδήποτε τύπου του ίδιου δήμου και
γ) σε σχολικές μονάδες οποιουδήποτε τύπου της πε­ριοχής αρμοδιότητας του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου.
Αν σε ορισμένες από τις σχολικές μονάδες της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάρχουν εκπαιδευτικοί με βαθμό Α΄, το υπηρεσιακό συμβούλιο μπορεί να ζητεί δήλωση προτίμησης για την τοποθέτηση ως διευθυντών, εκπαιδευτικών με βαθμό Β΄ που υπηρετούν οργανικά σε σχολικές μονάδες κατά τη σειρά της προηγούμενης παραγράφου. Σε περίπτωση υποχρεωτικής τοποθέτησης, το υπηρεσιακό συμβούλιο μπορεί να ζητεί από τους υποψηφίους για κρίση δήλωση προτίμησης σχολείων.
Οι διευθυντές που τοποθετούνται κατά τις προηγούμενης δύο παραγράφους καλύπτουν προσωρινά τις αντίστοιχες θέσεις μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους.
13. Οι τοποθετούμενοι σε θέσεις διευθυντών σχολικών μονάδων διαγράφονται από όλους τους πίνακες διευθυντών σχολικών μονάδων., διατηρούν όμως τη σειρά εγγραφής τους στους πίνακες σχολικών συμβούλων, διευθυντών εκπαίδευσης και προϊσταμένων γραφείων εκπαίδευσης.
14. Η τοποθέτηση προϊσταμένων των τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων, υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και προϊσταμένων ολιγοθέσιων νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων γίνεται με απόφαση του οικείου διευθυντή εκπαίδευσης.

12. Θητεία στελεχών και ανάληψη υπηρεσίας
Η επιλογή και τοποθέτηση των στελεχών της δημόσιας εκπαίδευσης του παρόντος νόμου στις κενές θέσεις γίνεται για τετραετή θητεία, η οποία σε κάθε περίπτωση λήγει την 31η Ιουλίου του τέταρτου έτους που ακολουθεί την επιλογή τους. Η επιλογή και τοποθέτηση στις κενούμενες θέσεις γίνεται για το υπόλοιπο της θητείας αυτής. Οι τοποθετούμενοι σε κενές ή κενούμενες θέσεις εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους μέχρι την ανάληψη της υπηρεσίας των νέων στελεχών.
Η ανάληψη υπηρεσίας των τοποθετούμενων από τους αξιολογικούς πίνακες επιλογής είναι υποχρεωτική. Όσοι δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία στις θέσεις που τοποθετούνται διαγράφονται από τον οικείο πίνακα επιλογής.

13. Απαλλαγή των στελεχών της εκπαίδευσης από την άσκηση των καθηκόντων τους
Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μά­θησης και Θρησκευμάτων ή του αρμόδιου περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από αιτιολογημένη σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου, οι κατέχοντες θέσεις στελεχών της εκπαίδευσης μπορεί να απαλλάσσονται από την άσκηση των καθηκόντων τους
α) για σοβαρούς προσωπικούς ή οικογενειακούς λόγους ή λόγους υγείας, ύστερα από αίτησή τους ή
β) για σοβαρό λόγο αναγόμενο σε πλημμελή άσκηση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων, όπως ιδίως για αδυναμία άσκησης ελέγχου επί των υπαλλήλων, αδικαιολόγητη επιείκεια ή μεροληψία κατά τη σύνταξη των εκθέσεων αξιολόγησης, μη προσήκουσα συμπεριφορά προς τους πολίτες, ευθυνοφοβία, απροθυμία εφαρμογής νέων μεθόδων οργάνωσης, λειτουργίας και αποδοτικότητας, αδικαιολόγητη καθυστέρηση στη διεκπεραίωση των υποθέσεων, κακή συνεργασία με τους προϊσταμένους, τους υφισταμένους και τα λοιπά στελέχη της διοίκησης και μειωμένη ποιοτική και ποσοτική απόδοση.
Το οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο γνωμοδοτεί για την απαλλαγή στελέχους της εκπαίδευσης για πλημμελή άσκηση των καθηκόντων του, ύστερα από ερώτημα του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ή του αρμόδιου περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης και αφού τηρηθεί η διαδικασία ακρόασης ενώπιον του συμβουλίου.
Τα στελέχη της εκπαίδευσης δεν επιτρέπεται να λάβουν εκπαιδευτική άδεια για μεταπτυχιακές σπουδές ή για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος, αν προηγουμένως δεν απαλλαγούν από τα καθήκοντά τους, ύστερα από την υποβολή σχετικής αίτησης.

14. Μεταθέσεις – τοποθετήσεις των στελεχών της εκπαίδευσης μετά τη λήξη της θητείας
1.Διευθυντές σχολικών μονάδων προϊστάμενοι τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων των διευθύνσεων εκπαίδευσης, υποδιευθυντές σχολικών μονάδων μπορούν κατά τη διάρκεια της θητείας τους να μετατίθενται με αίτησή τους ως εκπαιδευτικοί, σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν τις μεταθέσεις των εκπαιδευτικών. Στην περίπτωση αυτή αναλαμβάνουν υπηρεσία στη νέα τους θέση μετά τη λήξη της θητείας τους.
2.Οι υπηρετούντες σε θέσεις διευθυντών σχολικών μονάδων, καθώς και προϊσταμένων τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων των διευθύνσεων εκπαίδευσης επανέρχονται μετά τη λήξη της θητείας τους, εφόσον δεν επανεπιλεγούν, σε θέσεις εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας, στην οποία ανήκαν οργανικά ή στις θέσεις στις οποίες μετατέθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου. Αν οι παραπάνω θέσεις έχουν καταργηθεί, τοποθετούνται σε κενές θέσεις εκπαιδευτικών σχολικών μονάδων της προτίμησής τους με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ή του οικείου περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης ή του οικείου διευθυντή εκπαίδευσης, κατά περίπτωση, ύστερα από πρόταση του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου.
3.Διευθυντής σχολικής μονάδας, η οποία καταργείται, τοποθετείται με αίτησή του για το υπόλοιπο της θητείας, σε κενή θέση διευθυντή σχολικής μονάδας της ίδιας διεύθυνσης, με απόφαση του περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου.

15. Μεταβατικές διατάξεις
Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος νόμου προηγούνται οι επιλογές και οι τοποθετήσεις διευθυντών εκπαίδευσης, ενώ όσοι τοποθετηθούν στις θέσεις αυτές δεν δικαιούνται να συμμετάσχουν ως υποψήφιοι στις διαδικασίες επιλογής στελεχών που θα ακολουθήσουν.
Ο χρόνος έναρξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων και κατάρτισης των πινάκων επιλογής του παρόντος νόμου μπορεί με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, να ορισθεί διαφορετικά,
β) δεν ισχύει η προϋπόθεση της παραγράφου 11 του άρθρου 11, εφόσον δεν έχουν εφαρμοστεί οι προβλεπόμενες διαδικασίες αξιολόγησης (ότι δηλ στερούνται του δικαιώματος συμμετοχής στη δια­δικασία επιλογής στελεχών εκπαιδευτικοί, οι οποίοι με δική τους υπαιτιότητα δεν συμμετείχαν στις διαδικασίες αξιολόγησης που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις) και
γ) το κριτήριο της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 12 («..Η συμβολή του υποψηφίου στο εκπαιδευτικό έργο από τις θέσεις στις οποίες έχει υπηρετήσει, με βάση τις οικείες αξιολογικές εκθέσεις…» ) που αφορά την αξιολόγηση του υποψηφίου, όπως συνάγεται από τις αξιολογικές εκθέσεις του, δεν λαμβάνεται υπόψη.
Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος νόμου τα πιστοποιητικά της παραγράφου 9 του άρθρου 11 δεν αποτελούν προϋπόθεση για την επιλογή στελέχους της εκπαίδευσης. Τα στελέχη που θα επιλεγούν ως σχολικοί σύμβουλοι, διευθυντές εκπαίδευσης και προϊστάμενοι γραφείων θα παρακολουθήσουν, κατά τη διάρκεια της θητείας τους, αντίστοιχο ειδικό πρόγραμμα και πρό­γραμμα επιμόρφωσης στις Τ.Π.Ε. επιπέδου 1. Η επιτυχής συμμετοχή καταλήγει στη χορήγηση πιστοποιητικού διοικητικής ή καθοδηγητικής επάρκειας και γνώσεων και δεξιοτήτων στις Τ.Π.Ε. επιπέδου 1 αντίστοιχα. Σε διαφορετική περίπτωση το στέλεχος αντικαθίσταται από τον επόμενο στον αντίστοιχο πίνακα, ο οποίος διαθέτει τα παραπάνω πιστοποιητικά και έχει δηλώσει προτίμηση για τη συγκεκριμένη θέση.
Το πιστοποιητικό διοικητικής ή καθοδηγητικής επάρκειας δεν θεωρείται απαραίτητο προσόν για τους υποψήφιους διευθυντές σχολικών μονάδων κατά τις δύο πρώτες εφαρμογές του παρόντος νόμου.
Η μοριοδότηση της πιστοποιημένης επιμόρφωσης στις Τ.Π.Ε. επιπέδου 1 ισχύει μόνο κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος νόμου.
Η θητεία όλων των στελεχών της εκπαίδευσης που θα επιλεγούν κατά την πρώτη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου λήγει ταυτόχρονα την 31.7.2015.

Σημείωση: Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αντλήσετε από το Νόμο 3848/2010, ο οποίος είναι αναρτημένος και στην ιστοσελίδα μου (κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο)
NOMOΣ ΥΠΆ ΑΡΙΘ. 3848 (Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις)
Admin
Admin

Αριθμός μηνυμάτων : 145
Εγγραφή : 23/12/2007

https://paideia.forumgreek.com

Επιστροφή στην κορυφή Πήγαινε κάτω

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Α΄/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΗ Empty Απ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Α΄/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΗ

Δημοσίευση από Admin Την / Το Κυρ Ιουλ 17, 2011 2:48 pm

Σημείωση: Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αντλήσετε από
το Νόμο 3848/2010, ο οποίος είναι αναρτημένος και στην ιστοσελίδα του κ. Μπράτη (κάντε
κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο)NOMOΣ ΥΠΆ ΑΡΙΘ.
3848 (Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης
και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις)
Admin
Admin

Αριθμός μηνυμάτων : 145
Εγγραφή : 23/12/2007

https://paideia.forumgreek.com

Επιστροφή στην κορυφή Πήγαινε κάτω

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Α΄/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΗ Empty Απ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Α΄/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΗ

Δημοσίευση από Admin Την / Το Κυρ Ιουλ 17, 2011 2:57 pm

ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟ http://www.pekp.gr/modules.php?name=News&file=article&sid=1758

Nέο σύστημα επιλογής διευθυντών στα δημόσια σχολεία

Πέμπτη, 3/3/2011 - 22:06Νέα κριτήρια για την επιλογή των διευθυντών θεσπίζει το υπουργείο Παιδείας. Με το καινούργιο σύστημα δίνεται ιδιαίτερο βάρος στην επιστημονική και παιδαγωγική συγκρότηση των εκπαιδευτικών. Μειώνεται το ειδικό βάρος της συνέντευξης.


Τα νέα κριτήρια και τις προϋποθέσεις για την επιλογή διευθυντών, υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και άλλων στελεχών της εκπαίδευσης παρουσιάζει σήμερα το «Έθνος», καθώς η θητεία των παλιών στελεχών λήγει στις 31 Ιουλίου 2011 και το καλοκαίρι πρέπει να αντικατασταθούν.

Για πρώτη φορά, η επιστημονική παιδαγωγική συγκρότηση μοριοδοτείται μέχρι 24 μονάδες, ενώ μέχρι πρότινος δεν ξεπερνούσε τις 14 μονάδες
Ο νέος νόμος διαπνέεται από εντελώς διαφορετική φιλοσοφία και για πρώτη φορά δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην επιστημονική και παιδαγωγική συγκρότηση των στελεχών, καθώς και στη διοικητική και διδακτική εμπειρία τους, και λιγότερο στη συνέντευξη, η «αξία» της οποίας περιορίζεται κατά 25% (από 20 σε 15 μονάδες).


Για φέτος υπολογίζεται ότι θα πρέπει να καλυφθούν περίπου 22-23.000 θέσεις ενώ οι ενδιαφερόμενοι που θα καταθέσουν τις σχετικές αιτήσεις αναμένεται να ξεπεράσουν τα 70.000 άτομα. Ακόμη δεν είναι γνωστό πότε θα γίνει η σχετική πρόσκληση από τους διευθυντές εκπαίδευσης προκειμένου να καλυφθούν οι θέσεις καθώς, όπως φαίνεται, πρέπει πρώτα να ολοκληρωθούν οι όποιες αποφάσεις του υπ. Παιδείας για τις συνενώσεις ιδρύσεις νέων σχολικών μονάδων.


Ως διευθυντές σχολικών μονάδων επιλέγονται εκπαιδευτικοί της οικείας βαθμίδας με βαθμό Α' και οκταετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οι οποίοι έχουν ασκήσει διδακτικά καθήκοντα επί πέντε τουλάχιστον έτη, από τα οποία τουλάχιστον τρία σε αντίστοιχους με την προς κάλυψη θέση τύπους σχολείων της οικείας βαθμίδας. Ειδικότερα:


Υποψήφιοι για τις θέσεις διευθυντών σχολείων μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων των κλάδων που υπηρετούν στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και οι εκπαιδευτικοί που αναφέρονται στο Π.Δ. 323/1993 (Αγγλικής Γλώσσας, Φ. Αγωγής, Μουσικής).

Υποψήφιοι για τις θέσεις διευθυντών των παρακάτω τύπων σχολικών μονάδων μπορεί να είναι: Για θέσεις διευθυντών των Σ.Μ.Ε.Α.Ε. εκπαιδευτικοί που έχουν τα προσόντα τοποθέτησης σε θέσεις εκπαιδευτικών σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή υπηρετούν με οργανική θέση σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και έχουν υπηρεσία τριών τουλάχιστον ετών σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ.

Για θέσεις διευθυντών στα σχολεία διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, εκπαιδευτικοί κάτοχοι τίτλου ξένης γλώσσας, κατά προτίμηση της χώρας προέλευσης της πλειονότητας των μαθητών, σε επίπεδο τουλάχιστον Β2.

Για θέσεις διευθυντών των πειραματικών σχολείων των πανεπιστημίων εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν τα προσόντα άσκησης καθηκόντων διευθυντή στα λοιπά σχολεία αντίστοιχης βαθμίδας και τα προσόντα τοποθέτησης σε θέσεις εκπαιδευτικών στα ανωτέρω σχολεία.
Αναφορικά με τους υποδιευθυντές σχολείων, προϊστάμενους ολιγοθέσιων δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων, επιλέγονται εκπαιδευτικοί με οκταετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία, που υπηρετούν κατά τον χρόνο επιλογής με οργανική θέση στη σχολική μονάδα την οποία αφορά η επιλογή. Αν οι εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας δεν πληρούν την προϋπόθεση της οκταετούς εκπαιδευτικής υπηρεσίας, υποψήφιοι μπορεί να είναι και εκπαιδευτικοί με μικρότερο χρόνο υπηρεσίας.


Ως προϊστάμενοι τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων των διευθύνσεων εκπαίδευσης επιλέγονται εκπαιδευτικοί με βαθμό Α' και οκταετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία. Ειδικότερα, ως προϊστάμενοι τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων στις διευθύνσεις πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης επιλέγονται εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων των κλάδων που υπηρετούν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν υποψήφιοι που να πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις, μπορεί να είναι υποψήφιοι και εκπαιδευτικοί με βαθμό Β' και μικρότερο χρόνο υπηρεσίας.

ΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ
Πώς θα τοποθετούνται οι διευθυντές στα δημοτικά
Επιλέγονται: α) εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του κλάδου δασκάλων, εκπαιδευτικοί του Π.Δ. 323/1993 και εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των αντίστοιχων προς τα διδασκόμενα γνωστικά αντικείμενα κλάδων με βαθμό Α', που έχουν τα τυπικά προσόντα τοποθέτησης σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή τμήματα ένταξης, δεκαετή συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση και έχουν ασκήσει τουλάχιστον επί μία πενταετία διδακτικά καθήκοντα, από τα οποία τουλάχιστον τρία έτη σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή


β) μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) όλων των κλάδων με βαθμό Α' τα οποία υπηρετούν σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ. της περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης στην οποία υπάγεται το ΚΕ.Δ.Δ.Υ. και με δεκαετή συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ.


Αξίζει να επισημανθεί ότι, όπου στις διατάξεις του παρόντος άρθρου προβλέπεται εκπαιδευτική υπηρεσία, υπολογίζεται η προϋπηρεσία τόσο στη δημόσια όσο και στην ιδιωτική εκπαίδευση, καθώς και η προϋπηρεσία των υποψηφίων ως προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων με αναγωγή στο υποχρεωτικό εβδομαδιαίο ωράριο διδασκαλίας. Τέλος, στερούνται του δικαιώματος συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής στελεχών εκπαιδευτικοί οι οποίοι με δική τους υπαιτιότητα δεν συμμετείχαν στις διαδικασίες αξιολόγησης που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις.

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ
Θητεία και ανάληψη υπηρεσίας
Η επιλογή και τοποθέτηση των στελεχών της δημόσιας εκπαίδευσης στις κενές θέσεις γίνεται για 4ετή θητεία, η οποία σε κάθε περίπτωση λήγει την 31η Ιουλίου του 4ου έτους. Η επιλογή και τοποθέτηση στις κενούμενες θέσεις γίνεται για το υπόλοιπο της θητείας αυτής. Οι τοποθετούμενοι σε κενές ή κενούμενες θέσεις εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους μέχρι την ανάληψη της υπηρεσίας των νέων στελεχών. Η ανάληψη υπηρεσίας των τοποθετούμενων από τους αξιολογικούς πίνακες επιλογής είναι υποχρεωτική. Οσοι δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία στις θέσεις που τοποθετούνται, διαγράφονται από τον οικείο πίνακα επιλογής.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Νέο σύστημα μοριοδότησης, μείωση 25% στη συνέντευξη
Eξτρα μοριοδότηση στα επιστημονικά προσόντα των υποψηφίων και περιορισμό της βαρύτητας της συνέντευξης περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, στις αλλαγές που υπάρχουν στα κριτήρια επιλογής.


Είναι ενδεικτικό ότι με το νέο σύστημα, που θα ισχύσει από φέτος για πρώτη φορά, η επιστημονική παιδαγωγική συγκρότηση μοριοδοτείται μέχρι 24 μονάδες, ενώ μέχρι πρότινος δεν ξεπερνούσε τις 14 μονάδες.


Μείωση της τάξης του 25% παρατηρείται στις μονάδες που δίνονται για τη συνέντευξη του υποψηφίου, καθώς περιορίζονται στις 15 από τις 20. Την ίδια στιγμή περιορίζονται τα μόρια της αρχαιότητας-διοικητικής εμπειρίας από 22 σε 14, σε μία προσπάθεια να αξιοποιηθούν στις θέσεις-κλειδιά της εκπαίδευσης και νεότεροι εκπαιδευτικοί.


Οσον αφορά τους τίτλους σπουδών (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί κ.λπ.) αλλά και τα πτυχία ξένων γλωσσών και τα πιστοποιητικά στις νέες τεχνολογίες, τα μόρια ανά περίπτωση είναι τα εξής:


Διδακτορικό δίπλωμα στον τομέα των επιστημών αγωγής ή της οργάνωσης διοίκησης εκπαίδευσης ή στην ειδικότητα: 6 μονάδες
Μεταπτυχιακός τίτλος: 4 μονάδες.
Μετεκπαίδευση σε διδασκαλείο (πρωτοβάθμια εκπαίδευση): 3 μονάδες.
Δεύτερο πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ: 3 μονάδες.
Πτυχίο Παιδαγωγικής Ακαδημίας ή Σχολής Νηπιαγωγών (εφόσον δεν χρησιμοποιήθηκε για διορισμό): 1 μονάδα.
Νέες τεχνολογίες: Α' επίπεδο 2 μονάδες, Β' επίπεδο 3 μονάδες.
Ξένες γλώσσες: Επίπεδο Β2 1,5 μονάδα, επίπεδο ανώτερο του Β2 2,5 μονάδες.
Συνέντευξη: Εως 15 μονάδες.
Συμβολή στο εκπαιδευτικό έργο: Εως 12 μονάδες (δε υπολογίζεται κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου).
Υπηρεσιακή κατάσταση: Εως 8 μονάδες (μισή μονάδα για κάθε έτος πέραν των 8 ετών εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας που είναι προαπαιτούμενο για τη συμμετοχή στη διαδικασία).
Προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής


8 χρόνια εκπαιδευτική προϋπηρεσία (δημόσια και ιδιωτική)


5 έτη άσκηση διδακτικών καθηκόντων και 3 έτη άσκηση διδακτικών καθηκόντων στον τύπο του σχολείου που διεκδικεί θέση


Πιστοποιητικό επιστημονικής ή διοικητικής επάρκειας (δεν ισχύει κατά την πρώτη εφαρμογή) του νόμου)


Πιστοποίηση επιπέδου 1 στις νέες τεχνολογίες (δεν ισχύει κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου)


Στερούνται του δικαιώματος συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής όσοι με δική τους υπαιτιότητα δεν συμμετείχαν σε διαδικασίες αξιολόγησης (δεν ισχύει κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου)

Συνέντευξη (έως 15 μονάδες)
Η διαδικασία περιλαμβάνει: Εισήγηση από μέλος του Συμβουλίου σχετικά με τον φάκελο του υποψηφίου και προετοιμασία-παρουσίαση από τον υποψήφιο, ενώπιον του Συμβουλίου, ενός θέματος (μελέτη περίπτωσης)
Το Συμβούλιο συνεκτιμά ακόμη:


Α. Στοιχεία από το βιογραφικό του υποψηφίου, τα οποία θα πρέπει να αποδεικνύονται με παραστατικά


Β. Υπόμνημα του υποψηφίου, το οποίο περιλαμβάνει έκθεση αυτοαξιολόγησης και προγραμματισμό του έργου του σε περίπτωση επιλογής του

Χρόνος και διαδικασία
Η υποβολή των αιτήσεων
Οταν ολοκληρωθούν οι διαδικασίες των συγχωνεύσεων σχολικών μονάδων, οπότε και θα προκύψει ο νέος αριθμός σχολείων, οι διευθυντές εκπαίδευσης θα προσκαλέσουν τους εκπαιδευτικούς, που έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία κατάρτισης των πινάκων, να υποβάλουν αίτηση, η οποία θα συνοδεύεται από τα αναγκαία δικαιολογητικά, εντός της προθεσμίας που θα προβλέπεται στην προκήρυξη.


Στην ίδια προθεσμία οι διευθυντές εκπαίδευσης προσκαλούν τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία κατάρτισης των πινάκων επιλογής διευθυντών δημοτικών σχολείων, γυμνασίων, λυκείων, διευθυντών σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής, διευθυντών πειραματικών δημοτικών σχολείων, διευθυντών πειραματικών δημοτικών σχολείων των πανεπιστημίων, Προϊσταμένων ΚΕΔΔΥ, να υποβάλουν αίτηση που θα συνοδεύεται από τα αναγκαία δικαιολογητικά.


Εν συνεχεία, τα αρμόδια συμβούλια επιλογής καταρτίζουν εντός του πρώτου εξαμήνου του οικείου έτους τους τελικούς πίνακες επιλογής. Οι πίνακες αυτοί ισχύουν από την 1η Αυγούστου του ίδιου έτους μέχρι την 31η Ιουλίου του τέταρτου έτους που ακολουθεί.


Μετά την τοποθέτηση των διευθυντών των σχολικών μονάδων, ο οικείος διευθυντής εκπαίδευσης προσκαλεί τους εκπαιδευτικούς που έχουν τα τυπικά προσόντα και επιθυμούν να ασκήσουν καθήκοντα υποδιευθυντή να υποβάλουν στον διευθυντή της σχολικής μονάδας στην οποία ανήκουν οργανικά σχετική αίτηση εντός δεκαημέρου. Αντιστοίχως, ακολουθείται η διαδικασία για τους υποψήφιους προϊσταμένους ολιγοθέσιων δημοτικών σχολείων και των προϊσταμένων των τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων των διευθύνσεων εκπαίδευσης.


Τα υποψήφια στελέχη της εκπαίδευσης καταθέτουν δήλωση προτίμησης για τις προκηρυχθείσες θέσεις ως ακολούθως:


Οι υποψήφιοι διευθυντές σχολικών μονάδων, για τις θέσεις αρμοδιότητας ενός ΠΥΣΠΕ ή ΠΥΣΔΕ.
Οι υποψήφιοι προϊστάμενοι τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων των διευθύνσεων εκπαίδευσης για τη θέση μίας μόνο διεύθυνσης εκπαίδευσης.
Οι υποψήφιοι υποδιευθυντές σχολικών μονάδων, καθώς και οι υποψήφιοι προϊστάμενοι ολιγοθέσιων νηπιαγωγείων ή δημοτικών σχολείων για τις θέσεις των σχολικών μονάδων όπου ανήκουν οργανικά.
Οι υποψήφιοι διευθυντές σχολικών μονάδων καταθέτουν δήλωση προτίμησης μετά την ανακοίνωση των αξιολογικών πινάκων.
http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=11424&subid=2&pubid=55996953


Admin
Admin

Αριθμός μηνυμάτων : 145
Εγγραφή : 23/12/2007

https://paideia.forumgreek.com

Επιστροφή στην κορυφή Πήγαινε κάτω

Επιστροφή στην κορυφή


 
Δικαιώματα σας στην κατηγορία αυτή
Δεν μπορείτε να απαντήσετε στα Θέματα αυτής της Δ.Συζήτησης