Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας – Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης. (ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Πήγαινε κάτω

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας – Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης. (ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Empty Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας – Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης. (ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Δημοσίευση από ΜΑΡΙΟΡΗ Την / Το Παρ Απρ 05, 2013 10:22 pm

ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟ

http://dipe.thesp.sch.gr/dipe_last/images/stories/egkyklioi/egkyklios_08_2013/fek_diadikasia_axiologhshs_aytoaxiologhshs.pdf


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 30972/Γ1 (1)

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής
Μονάδας – Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης.


Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1 και 2 του
ν. 2986/2002 (ΦΕΚ 24 Α΄/13−2−2002) «Οργάνωση των πε−
ριφερειακών υπηρεσιών της Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/
σης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκ−
παιδευτικών, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και άλλες
διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 32 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ
71 Α΄/19−5−2010) «αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευ−
τικού−καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας
στην εκπαίδευση και άλλες διατάξεις».
3. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 21 του ν. 3966/2010
(ΦΕΚ 118 Α΄/24−5−2011) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων
Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτι−
κής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας
Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και άλλες
διατάξεις».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως
κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005
(Α΄ 98).
5. Tη με αριθμ. 76051/04−07−2012 (ΦΕΚ 2091/05.07.2012,
τ.Β΄) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού
με θέμα: «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παι−
δείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού
Θεόδωρο Παπαθεοδώρου».
6. Το πιλοτικό − ερευνητικό έργο «Αξιολόγηση του Εκ−
παιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας− Διαδικασία
Αυτοαξιολόγησης» (ΑΕΕ) του ΕΣΠΑ («¶ξονες Προτεραι−
ότητας 1,2,3 – Οριζόντια Πράξη» με MIS 295381), όπως
τροποποιήθηκε με την με την υπΆ αριθμ. 5028/29−03−12
απόφαση της Ειδικής Γραμματέως ευρωπαϊκών πόρων
του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α., αποφασίζουμε:


¶ρθρο 1
Σκοπός της αξιολόγησης


1. Η σχολική μονάδα αποτελεί το βασικό φορέα προ−
γραμματισμού και αξιολόγησης του εκπαιδευτικού της
έργου.

2. Σκοπός της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου
(ΑΕΕ) είναι η βελτίωση και η ποιοτική αναβάθμιση όλων
των διαστάσεων και των παραγόντων της εκπαιδευ−
τικής διαδικασίας. Με την αξιολόγηση του εκπαιδευ−
τικού έργου επιδιώκεται η διαμόρφωση κουλτούρας
αξιολόγησης στα σχολεία, η ενίσχυση της συνεργασίας
και της συμμετοχής μεταξύ των μελών της σχολικής
κοινότητας, η ενίσχυση της αυτογνωσίας και της επαγ−
γελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών, η απόκτηση
εμπειριών από στελέχη και εκπαιδευτικούς στο πεδίο
της αξιολόγησης, η ανάδειξη θετικών σημείων και αδυ−
ναμιών και η ανάπτυξη δράσεων με στόχο τη βελτίωση
της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου στο χώρο του
σχολείου.

3. Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου συμβάλλει
στην αρτιότερη διοίκηση και λειτουργία των σχολι−
κών μονάδων, στην αποτελεσματική αξιοποίηση του
ανθρώπινου δυναμικού, στην ενίσχυση των σχέσεων και
10798 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
των συνεργασιών στο σχολείο, στην αναβάθμιση των
διδακτικών και παιδαγωγικών πρακτικών, στην προώ−
θηση της καινοτομίας, στην ανάπτυξη υποστηρικτικών
και αντισταθμιστικών πρακτικών. Επίσης, συμβάλλει
στην ανάδειξη των επιτευγμάτων των σχολείων, στην
διάχυση των καλών πρακτικών, στην επισήμανση των
αδυναμιών του εκπαιδευτικού συστήματος και στην
ανατροφοδότηση για το σχεδιασμό της εκπαιδευτικής
πολιτικής και τον καθορισμό επιμορφωτικών και άλλων
παρεμβάσεων.

4. Η αξιολόγηση αποτελεί μια διαδικασία κινητοποίη−
σης όλων των παραγόντων της εκπαιδευτικής κοινότη−
τας για την ανάπτυξη δράσεων με στόχο τη βελτίωση
της ποιότητας της διδασκαλίας και της μάθησης, την
ισόρροπη και ολόπλευρη ανάπτυξη των μαθητών, την
ενίσχυση της ισότητας και την άμβλυνση των κοινω−
νικών ανισοτήτων, την καταπολέμηση των διακρίσεων
και του αποκλεισμού και το άνοιγμα του σχολείου στην
κοινωνία.

¶ρθρο 2
Πεδίο εφαρμογής


1. Οι σχολικές μονάδες όλων των τύπων της πρωτο−
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας
(πεδίο εφαρμογής: άρθρο 4 παρ. 1 και 2 του ν. 2986/2002
και άρθρο 32, παρ. 2 του ν. 3848/2010) αξιολογούν κάθε
έτος το εκπαιδευτικό τους έργο ως προς την επίτευξη
των εκπαιδευτικών στόχων.

2. Κάθε σχολική μονάδα μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου,
θέτει τους εκπαιδευτικούς στόχους, προγραμματίζει
τις δραστηριότητες του σχολικού έτους και καταρτίζει
ειδικά προγράμματα δράσης με σκοπό την αντιμετώ−
πιση προβλημάτων και αδυναμιών και τη βελτίωση της
ποιότητας του εκπαιδευτικού της έργου.

¶ρθρο 3
Το Πλαίσιο της ΑΕΕ


1. Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου (ΑΕΕ) στη
σχολική μονάδα πραγματοποιείται με βάση το πλαίσιο
της ΑΕΕ. Στη διαδικασία της αξιολόγησης λαμβάνονται
υπόψη τόσο τα ποσοτικά όσο και τα ποιοτικά χαρακτη−
ριστικά του εκπαιδευτικού έργου στο σχολείο, τα οποία
αντιστοιχούν στις ακόλουθες αναλυτικές/ερμηνευτικές
κατηγορίες του εκπαιδευτικού έργου:

• Δεδομένα του σχολείου
• Εκπαιδευτικές Διαδικασίες
• Εκπαιδευτικά Αποτελέσματα

Το εκπαιδευτικό έργο αποτιμάται με δείκτες ποιότη−
τας του εκπαιδευτικού έργου, οι οποίοι έχουν τα δικά
τους ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, αποκτούν διαφορετική
σημασία κατά την υλοποίηση του εκπαιδευτικού έρ−
γου, η αξία τους επηρεάζεται από τις διαφορές μεταξύ
των σχολικών μονάδων και συμβάλλουν με διαφορετικό
τρόπο στη διαδικασία και τα αποτελέσματα της αξιο−
λόγησης (Παράρτημα).

2. Η αναλυτική παρουσίαση του πλαισίου εφαρμογής
της ΑΕΕ γίνεται με εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. μετά από
σχετική εισήγηση του ΙΕΠ.

¶ρθρο 4
Μέθοδος/Διαδικασία Αξιολόγησης


1. Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου (ΑΕΕ) στη
σχολική μονάδα γίνεται με τη διαδικασία της αυτοα−
ξιολόγησης. Την ευθύνη εφαρμογής της διαδικασίας
αξιολόγησης έχουν ο Διευθυντής και ο Σύλλογος Δι−
δασκόντων του σχολείου.

2. Η διαδικασία της αξιολόγησης πραγματοποιείται
σε ετήσια βάση και συνδέεται με τον γενικότερο εκ−
παιδευτικό σχεδιασμό του σχολείου και την ανάπτυξη
ειδικών σχεδίων δράσης με σκοπό τη βελτίωση του
εκπαιδευτικού έργου στους τομείς που επιλέγει κάθε
σχολείο ανάλογα με τις ιδιαιτερότητές του.

3. Η διαδικασία της ΑΕΕ περιλαμβάνει:

• Την αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου
• Τον προγραμματισμό δράσεων βελτίωσης
• Την υλοποίηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των
δράσεων
• Την αξιολόγηση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων
των δράσεων.

Στο τέλος κάθε διδακτικού έτους η σχολική μονάδα
καταρτίζει έκθεση αξιολόγησης με ευθύνη του Διευθυ−
ντή της σχολικής μονάδας σε συνεργασία με το Σύλ−
λογο Διδασκόντων και τους Σχολικούς Συμβούλους, η
οποία δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του σχολείου
και
υποβάλλεται στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης και
στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης μέσω του
Δικτύου Πληροφόρησης της ΑΕΕ.

4. Η αναλυτική παρουσίαση της διαδικασίας αξιολό−
γησης γίνεται με εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. μετά από
σχετική εισήγηση του ΙΕΠ.

¶ρθρο 5
Το εκπαιδευτικό υλικό της ΑΕΕ


1. Το εκπαιδευτικό υλικό της ΑΕΕ περιλαμβάνει:
• Το θεωρητικό πλαίσιο της ΑΕΕ
• Εργαλεία και Διαδικασίες εφαρμογής
• Σχέδια εκθέσεων αξιολόγησης
• Το πλαίσιο του εκπαιδευτικού σχεδιασμού και πα−
ραδείγματα σχεδίων δράσης.
2. Το εκπαιδευτικό υλικό της ΑΕΕ εγκρίνεται με εγκύ−
κλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. μετά από σχετική εισήγηση του ΙΕΠ
και αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΙΕΠ ώστε να είναι
προσβάσιμο από όλα τα σχολεία της χώρας.

¶ρθρο 6
Το Παρατηρητήριο της ΑΕΕ


1. Δημιουργείται Παρατηρητήριο Αξιολόγησης του
εκπαιδευτικού έργου σε εθνικό επίπεδο, το οποίο έχει
ως σκοπό:
• Την υποστήριξη της βιωσιμότητας και της καλής
λειτουργίας της ΑΕΕ.
• Τη συνεχή παρακολούθηση των εξελίξεων σε ζητή−
ματα αξιολόγησης σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και την
επεξεργασία σχετικών στοιχείων και μελετών.
• Την επιστημονική υποστήριξη των Σχολικών Συμβού−
λων, των Διευθυντών των σχολικών μονάδων και των
εκπαιδευτικών στα θέματα της ΑΕΕ.
• Τις ανταλλαγές τεχνογνωσίας, εμπειρίας και τη δι−
άχυση καλών πρακτικών σε εξειδικευμένα ζητήματα
αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου στις σχολικές
μονάδες της χώρας.
2. Το Παρατηρητήριο Αξιολόγησης εποπτεύεται λει−
τουργικά και διαχειριστικά από το Ι.Ε.Π.

¶ρθρο 7
Το Δίκτυο Πληροφόρησης της ΑΕΕ


1. Δημιουργείται Δίκτυο Πληροφόρησης της ΑΕΕ σε
εθνικό επίπεδο, το οποίο έχει ως σκοπό:
• Την επεξεργασία των δεδομένων των εκθέσεων των
σχολικών μονάδων και την πληροφόρηση των εκπαι−
δευτικών αρχών σε τοπικό, περιφερειακό και κεντρικό
επίπεδο.
• Την υποστήριξη του έργου των Σχολικών Συμβούλων
στην αξιοποίηση των εκθέσεων των σχολικών μονάδων
και την υποβολή προτάσεων προς το Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.
• Τη διαρκή ενημέρωση των υπηρεσιών του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.
σε κεντρικό επίπεδο για τα δεδομένα των σχολικών
μονάδων για την υποστήριξη του εκπαιδευτικού σχεδι−
ασμού και των πολιτικών του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.
2. Το Δίκτυο Πληροφόρησης εποπτεύεται λειτουργικά
και διαχειριστικά από το Ι.Ε.Π.

¶ρθρο 8
Εποπτεία και αξιολόγηση της ΑΕΕ


1. Την ευθύνη της εποπτείας, του συντονισμού και της
αξιολόγησης της ΑΕΕ έχουν:
• Σε κεντρικό επίπεδο οι Διευθύνσεις Σπουδών Π.Ε.,
Δ.Ε. και Ε.Α.Ε του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.
• Σε περιφερειακό επίπεδο οι Περιφερειακές Διευθύν−
σεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
της Χώρας και οι Διευθύνσεις Π.Ε. και Δ.Ε.
2. Η διαδικασία της αξιολόγησης των σχολικών μονά−
δων πραγματοποιείται σε ετήσια βάση. Τον Ιούνιο κάθε
έτους οι σχολικές μονάδες Π.Ε., Δ.Ε. και Ειδικής Αγωγής
και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) υποβάλλουν την ετήσια έκθεση
αξιολόγησης στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης.
3. Ακολούθως, οι Διευθύνσεις Π.Ε., Δ.Ε. και Ε.Α.Ε με
βάση τα στοιχεία των εκθέσεων των σχολικών μονάδων
συντάσσουν και υποβάλλουν συγκεντρωτική έκθεση
προς την οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης.
4. Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης συντάσ−
σουν και υποβάλλουν συγκεντρωτική έκθεση ΑΕΕ της
περιφέρειας προς το Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α., την οποία κοινοποιούν
προς το Ι.Ε.Π. Τα στοιχεία των εκθέσεων αξιοποιούνται
για τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό σε κεντρικό και σε
περιφερειακό επίπεδο.
5. Η αξιολόγηση της εφαρμογής και των αποτελεσμά−
των της ΑΕΕ πραγματοποιείται κάθε τέσσερα χρόνια.
Σε περιφερειακό επίπεδο συγκροτείται Περιφερειακή
Ομάδα Αξιολόγησης (ΠΟΑ) στην οποία μετέχουν Σχο−
λικοί Σύμβουλοι και Διευθυντές Εκπαίδευσης. Το έργο
της ΠΟΑ αφορά στην αξιολόγηση των διαδικασιών που
αναπτύσσουν τα σχολεία και στα αποτελέσματα που
παράγουν, στη λειτουργία του δικτύου πληροφόρησης
μεταξύ σχολικών μονάδων και Σχολικών Συμβούλων,
στην αξιοποίηση των στοιχείων των εκθέσεων στον
εκπαιδευτικό σχεδιασμό σε τοπικό και σε περιφερεια−
κό επίπεδο. Η ΠΟΑ υποβάλλει έκθεση με τα αποτελέ−
σματα καθώς και προτάσεις βελτίωσης της ΑΕΕ προς
το Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. Η συγκρότηση της ΠΟΑ καθορίζεται με
υπουργική απόφαση.
6. Στο ΙΕΠ συγκροτείται Ομάδα Αξιολόγησης στην
οποία μετέχουν στελέχη του ΙΕΠ και του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.
και μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας. Η Ομάδα Αξι−
ολόγησης υποστηρίζει το έργο της ΑΕΕ στις σχολικές
μονάδες, μελετά τα στοιχεία των εκθέσεων αξιολό−
γησης των περιφερειών και υποβάλλει έκθεση με τα
αποτελέσματα καθώς και προτάσεις βελτίωσης της
ΑΕΕ προς το Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.
7. Μετά από σχετική εισήγηση του Ι.Ε.Π, μπορεί να
επικαιροποιείται και τροποποιείται το πλαίσιο, το εκ−
παιδευτικό υλικό και οι διαδικασίες εφαρμογής της ΑΕΕ
από το Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α., ανάλογα με τις νέες συνθήκες που
διαμορφώνονται στο χώρο της εκπαίδευσης.

________________________

ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΔΩ

http://dipe.thesp.sch.gr/dipe_last/images/stories/egkyklioi/egkyklios_08_2013/fek_diadikasia_axiologhshs_aytoaxiologhshs.pdf

___________________________________________________________
Κάνω το επάγγελμα του ανθρώπου και το επάγγελμα του υπαλλήλου.
Δραματικά ασυμβίβαστα πράγματα. (Σεφέρης)
ΜΑΡΙΟΡΗ
ΜΑΡΙΟΡΗ

Αριθμός μηνυμάτων : 5303
Εγγραφή : 13/01/2008

Επιστροφή στην κορυφή Πήγαινε κάτω

Επιστροφή στην κορυφή


 
Δικαιώματα σας στην κατηγορία αυτή
Δεν μπορείτε να απαντήσετε στα Θέματα αυτής της Δ.Συζήτησης