Έκθετοι οι αιρετοί ΠΕ Θεσπρωτίας για την απόφαση απόσπασης γυμναστών σε θέσεις μουσικού και θεατρολόγου

Πήγαινε κάτω

Έκθετοι οι αιρετοί ΠΕ Θεσπρωτίας για την απόφαση απόσπασης γυμναστών σε θέσεις μουσικού και θεατρολόγου Empty Έκθετοι οι αιρετοί ΠΕ Θεσπρωτίας για την απόφαση απόσπασης γυμναστών σε θέσεις μουσικού και θεατρολόγου

Δημοσίευση από ΜΑΡΙΟΡΗ Την / Το Πεμ Σεπ 29, 2011 11:14 am

Μια περίεργη απόφαση του ΠΥΣΠΕ απασχόλησε τις τελευταίες μέρες το Σύλλογο Εκπαιδευτικών ΠΕ Θεσπρωτίας. Μια απόφαση για απόσπαση τριών συναδέλφων:

ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟ http://et.diavgeia.gov.gr/f/minedu/ada/4%CE%918%CE%979-1%CE%A3%CE%A6


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση Κύπρου 60- 46100 Ηγουμενίτσα
Τηλέφωνο 2665022291-29003
Πληροφορίες Δ. Τσάνης
FAX 2665026098
E mail mail@dipe.thesp.sch.gr
Iστοσελίδα http :// dipe . thesp . sch . gr

Ηγουμενίτσα 23-09-2011
Αρ.Πρωτ.: 2910

Α Π Ο Φ Α Σ Η
ΑΔΑ: 4Α8Η9-1ΣΦ

ΘΕΜΑ: « ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ»
Ο Διευθυντής Π/θμιας Εκπ/σης Θεσπρωτίας
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.1566/1985 «Δομή και λειτουργία της Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης και άλλες
διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 31 παρ. 1,2 και 6 του Ν.3848/2010 «ΦΕΚ 71/19-05-2010 τ. Α΄)
«Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού- καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην
εκπαίδευση και άλλες διατάξεις».
3. Την αριθ. 81082/Δ1/30-08-2011 Απόφαση του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και
θρησκευμάτων «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π/θμιας Εκπ/σης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ»
4. Το αριθ. 81082/Δ2/18-07-2011 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρ/των
«Διευκρινήσεις επί των αποσπάσεων εντός ΠΥΣΠΕ».
5. Την αριθ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-12-2002 Απόφαση του ΥΠΕΠΘ όπως τροποποιήθηκε με την
αριθ. Φ353.1/1/4517/Δ1/17-01-2003 όμοιά του «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και
αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων περιφερειακών υπηρεσιών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης…»

6. Την από 12-09-2011 αίτηση του εκπαιδευτικού του Κλάδου ΠΕ (Φυσικής Αγωγής) Χατζησταμάτη
Δημήτριου του Νικολάου, του 3ου 12/θ. Δημ. Σχολείου Ηγουμενίτσας, με την οποία ζητά να διδάξει το
μάθημα των Μουσικών σε Δημοτικά Σχολεία.

7. Το γεγονός ότι ο ανωτέρω εκπαιδευτικός κατέχει αναγνωρισμένο δίπλωμα μουσικοδιδασκάλου από το
Ελληνικό Κράτος και Δίπλωμα Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής και Πτυχίο Βυζαντινής
Εκκλησιαστικής Μουσικής (αριθ. Δ/33130/1976/4-9-85, ΦΕΚ 520/Β/10-9-85).

8. Την από 12-09-2011 αίτηση του εκπαιδευτικού του Κλάδου ΠΕ11 (Φυσικής Αγωγής), Δημάκα
Ιωάννη του Σωτηρίου, του 5/θ. Δημ. Σχολείου Παραποτάμου, με την οποία δηλώνει ότι έχει θεατρική
εμπειρία και ζητά να διδάξει θεατρική Αγωγή σε Δημοτικά Σχολεία.

9. Την από 12-09-2011 αίτηση του εκπαιδευτικού του Κλάδου ΠΕ70 (Δασκάλων) Φώτση Δημητρίου
του Γεωργίου, του 1ου 12/θ. Δημ. Σχολείου Παραμυθιάς, με την οποία δηλώνει ότι έχει εικαστική
εμπειρία και ζητά να διδάξει το μάθημα των εικαστικών σε Δημοτικά Σχολεία.

10. Τις ανάγκες των σχολείων σε διδακτικό προσωπικό.

11. Την πρόταση του ΠΥΣΠΕ Θεσπρωτίας, όπως διατυπώθηκε στην αριθ. 25/14-9-2011 Πράξη του.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε


Επανατοποθετούμε προσωρινά από 15-09-2011 τους κατωτέρω εκπαιδευτικούς λειτουργούς κατά
Κλάδο, μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους 2011-2012 για να διδάξουν τα παρακάτω διδακτικά
αντικείμενα, ως ακολούθως:

ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ 11 (ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ) Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ Η΄ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

1. ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 3ο ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 1Ο ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ ΝΕΡΑΪΔΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗ

2. ΔΗΜΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ 1ο ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ 1ο ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

1. ΦΩΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1Ο ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ 1Ο ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΑΤΣΗΣ

Όπως διαβάζουμε στην απόφαση αυτή του ΠΥΣΠΕ, και μάλιστα ομόφωνη σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, δύο συνάδελφοι Γυμναστές αποσπάστηκαν ο ένας για να διδάξει μουσική και ο άλλος θεατρική αγωγή, ενώ ένας δάσκαλος ΠΕ 70 ανέλαβε αποκλειστική διδασκαλία Εικαστικών, με βάση την εμπειρία που δήλωσαν ότι διαθέτουν οι δύο τελευταίοι και με βάση σχετικά πτυχία μουσικής που διέθετε ο ένας εκ των γυμναστών.

Αξίζει λοιπόν εδώ να παραθέσουμε το ακόλουθο απόσπασμα από το Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα:


Αρθρο 30

Καθήκοντα υπαλλήλου


1. Ο υπάλληλος εκτελεί τα καθήκοντα του κλάδου ή της ειδικότητας του. 2. Σε περιπτώσεις επιτακτικής υπηρεσιακής ανάγκης που δεν μπορεί να καλυφθεί με άλλον τρόπο, επιτρέπεται να ανατίθενται στον υπάλληλο καθήκοντα άλλου κλάδου ή ειδικότητας. Σε όμοιες περιπτώσεις επιτρέπεται να ανατίθενται στον υπάλληλο εργασίες συναφείς με την ειδικότητα ή τα καθήκοντα του ή για τις οποίες έχει την απαιτούμενη εμπειρία ή ειδίκευση. 3. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο ανάθεση επιτρέπεται για χρονικό διάστημα έως δύο (2) μηνών με αιτιολογημένη απόφαση του οικείου προϊσταμένου. Παράταση του ανωτέρω χρονικού διαστήματος έως έξι (6) μήνες ακόμη επιτρέπεται μετά από αιτιολογημένη γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου.

http://dipe.lak.sch.gr/anfiles/N_3528-07.pdf

Όπως βλέπουμε κάτω από περιπτώσεις επιτακτικής ανάγκης επιτρέπεται να ανατεθούν σε υπάλληλο καθήκοντα άλλου κλάδου ή ειδικότητας. Για διάστημα όμως 2 μηνών και εφόσον δεν μπορεί η υπηρεσιακή ανάγκη να καλυφθεί με άλλον τρόπο. Μπορεί επίσης να υπάρξει και παράταση 6 ακόμη μηνών με αιτιολογημένη γνώμη του ΠΥΣΠΕ.

Όμως η συγκεκριμένη απόφαση αφορά αφενός μεγαλύτερο διάστημα, από τις 15/9 ως τη λήξη του διδακτικού έτους (δηλαδή 15 Ιουνίου) και αφετέρου απ' όσο γνωρίζουμε δεν ανακοινώθηκαν οι θέσεις αυτές προς τους άλλους εκπαιδευτικούς του νομού ώστε να υπάρξουν και αιτήσεις από άλλους που πιθανόν διέθεταν σχετικά προσόντα και όχι μόνο εμπειρία.

Οδυνηρή επίσης έκπληξη αποτέλεσε η στάση των δύο αιρετών που υπερψήφισαν την απόφαση χωρίς να ενημερώσουν ούτε πριν ούτε μετά το ΔΣ του Συλλόγου.

Έτσι η ανάρτηση της απόφασης στο διαδίκτυο θορύβησε τους άμεσα ενδιαφερόμενους για τις θέσεις αυτούς, τους συναδέλφους της μουσικής, της θεατρικής αγωγής και των εικαστικών, που έσπευσαν να διαμαρτυρηθούν στον πρόεδρο του Συλλόγου, κ. Χριστοφίδη Δημήτρη.

Ακολούθησαν επαφές του κ. Χριστοφίδη τόσο με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας όσο και με τη ΔΟΕ. Το θέμα, απ' όσο γνωρίζουμε, ανέλαβε στη συνέχεια εκ μέρους της ΔΟΕ ο συνάδελφος Νίκος Παπασπύρου και ο οποίος επικοινώνησε και με το αρμόδιο τμήμα του υπουργείου Παιδείας.

Αλλά και ο τοπικός σύλλογος επικοινώνησε και με τους δύο αιρετούς και ζήτησε εξηγήσεις για τη στάση τους, ενώ σήμερα συναντήθηκαν και με το Διευθυντή Εκπαίδευσης ΠΕ Θεσπρωτίας.

Μετά από όλα αυτά οι πληροφορίες μας λένε ότι η απόφαση πρόκειται να ανακληθεί. Αν και κατά πόσο είναι έγκυρο αυτό, θα επιβεβαιωθεί τις επόμενες μέρες...

Και πάλι όμως δε θα απαλλαγούν από τις ευθύνες τους απέναντι στον κλάδο οι δύο αιρετοί που συνυπέγραψαν μια τέτοια απόφαση. Ευθύνες που αναμένουμε να αναλάβουν στην επόμενη τακτική συνέλευση του Συλλόγου.

___________________________________________________________
Κάνω το επάγγελμα του ανθρώπου και το επάγγελμα του υπαλλήλου.
Δραματικά ασυμβίβαστα πράγματα. (Σεφέρης)
ΜΑΡΙΟΡΗ
ΜΑΡΙΟΡΗ

Αριθμός μηνυμάτων : 5303
Εγγραφή : 13/01/2008

Επιστροφή στην κορυφή Πήγαινε κάτω

Έκθετοι οι αιρετοί ΠΕ Θεσπρωτίας για την απόφαση απόσπασης γυμναστών σε θέσεις μουσικού και θεατρολόγου Empty Απ: Έκθετοι οι αιρετοί ΠΕ Θεσπρωτίας για την απόφαση απόσπασης γυμναστών σε θέσεις μουσικού και θεατρολόγου

Δημοσίευση από ΜΑΡΙΟΡΗ Την / Το Πεμ Σεπ 29, 2011 12:36 pm

Σχετική με το θέμα και η ακόλουθη ανακοίνωση των εκπροσώπων των Παρεμβάσεων στο ΔΣ της ΔΟΕ:

http://www.alfavita.gr/artrog.php?id=46451


Δήλωση
των εκπροσώπων
των Παρεμβάσεων – Κινήσεων - Συσπειρώσεων
στο Δ.Σ της ΔΟΕ
Καλούση Ακρίτα 6974750410
Παπασπύρου Νίκου 6975308409
paremvasisdoe@gmail.com, www.paremvasis.gr

ΤΙ ΑΛΛΟ ΘΑ ΔΟΥΝ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΜΑΣ;

Από ότι φαίνεται η κυβέρνηση του κεφαλαίου και της τρόϊκα έχουν βάλει σαν στόχο την πλήρη διάλυση της δημόσιας εκπαίδευσης. Είναι μάλιστα τόσο πιστά προσηλωμένοι στο στόχο τους, ώστε πλέον έχουν "ξεφύγει" εντελώς!

Όπως φαίνεται από έγγραφο της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης Θεσπρωτίας με αρ. Πρωτ. 2910 της 23-09-2011, με απόφαση του διευθυντή Π/θμιας Εκπ/σης Θεσπρωτίας αποσπώνται 2 γυμναστές για να διδάξουν μουσική και θεατρική αγωγή!! σε σχολεία με ενιαίο αναμορφωμένο πρόγραμμα. Ο μεν πρώτος επειδή έχει πτυχίο μουσικοδιδασκάλου, ο δε δεύτερος επειδή δηλώνει ότι έχει θεατρική εμπειρία! Συγχρόνως αποσπάται και τρίτος εκπαιδευτικός (δάσκαλος) σε σχολείο με αναμορφωμένο πρόγραμμα για να διδάξει εικαστικά επειδή και αυτός δηλώνει ότι έχει εικαστική εμπειρία!

Το ότι η απόφαση αυτή, εκτός όλων των άλλων, είναι και παράνομη δεν τους «συγκινεί». Επικαλούνται το ότι υπήρξε ομόφωνη πρόταση του ΠΥΣΠΕ Θεσπρωτίας για τη συγκεκριμένη μεθόδευση. Και αυτό δυστυχώς ισχύει. Οι 2 «εκπρόσωποι» του κλάδου, «το αυτί και το μάτι» των εργαζομένων στα όργανα της διοίκησης, εκλεγμένοι με τα ψηφοδέλτια της ΠΑΣΚΕ-ΔΑΚΕ (ΔΑΣΚΕ για συντομία) συμφώνησαν απολύτως και το ψήφισαν!! Από ότι φαίνεται όχι διαχωριστικές γραμμές δεν υπάρχουν, αντίθετα υπάρχει πλήρης ταύτιση ανάμεσα στο γραφειοκρατικό συνδικαλισμό (ΔΑΣΚΕ) και στις επιλογές της κυβέρνησης των μνημονίων.

___________________________________________________________
Κάνω το επάγγελμα του ανθρώπου και το επάγγελμα του υπαλλήλου.
Δραματικά ασυμβίβαστα πράγματα. (Σεφέρης)
ΜΑΡΙΟΡΗ
ΜΑΡΙΟΡΗ

Αριθμός μηνυμάτων : 5303
Εγγραφή : 13/01/2008

Επιστροφή στην κορυφή Πήγαινε κάτω

Έκθετοι οι αιρετοί ΠΕ Θεσπρωτίας για την απόφαση απόσπασης γυμναστών σε θέσεις μουσικού και θεατρολόγου Empty Απ: Έκθετοι οι αιρετοί ΠΕ Θεσπρωτίας για την απόφαση απόσπασης γυμναστών σε θέσεις μουσικού και θεατρολόγου

Δημοσίευση από ΜΑΡΙΟΡΗ Την / Το Παρ Σεπ 30, 2011 2:33 pm

Σχετικό με τα ανωτέρω και το ακόλουθο:


http://dim-meg-panag.chal.sch.gr/anakoinoseis/programm800.pdf

Μαρούσι 31 - 5 - 2010
Αριθ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ.
Φ. 12 / 620 / 61531 /Γ1

ΘΕΜΑ: Ωρολόγια Προγράμματα Δημοτικών Σχολείων με ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα

[...] Αλλαγές στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα

[...] Αισθητική Αγωγή : Περιλαμβάνει τα Εικαστικά, τη Μουσική και τη Θεατρική Αγωγή.

Το μάθημα των Εικαστικών διδάσκεται από το δάσκαλο της τάξης, εφόσον δεν υπάρχει εκπαιδευτικός αντίστοιχης ειδικότητας.

Το μάθημα της Μουσικής διδάσκεται από εκπαιδευτικό του αντίστοιχου κλάδου και εφόσον δεν υπάρχει, από δάσκαλο της τάξης και αυξάνεται κατά 1 ώρα στις Α΄ και Β΄ τάξεις.

Το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής διδάσκεται 1 ώρα για κάθε τάξη από εκπαιδευτικό του αντίστοιχου κλάδου και εισάγεται ως υποχρεωτικό διδακτικό αντικείμενο του Ωρολογίου Προγράμματος.

Όπως βλέπουμε ειδικά για το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής προβλέπεται η διδασκαλία από εκπαιδευτικό του αντίστοιχου κλάδου, ούτε καν από το δάσκαλο της τάξης όπως υπάρχει περιθώριο για τη Μουσική και τα Εικαστικά.


___________________________________________________________
Κάνω το επάγγελμα του ανθρώπου και το επάγγελμα του υπαλλήλου.
Δραματικά ασυμβίβαστα πράγματα. (Σεφέρης)
ΜΑΡΙΟΡΗ
ΜΑΡΙΟΡΗ

Αριθμός μηνυμάτων : 5303
Εγγραφή : 13/01/2008

Επιστροφή στην κορυφή Πήγαινε κάτω

Έκθετοι οι αιρετοί ΠΕ Θεσπρωτίας για την απόφαση απόσπασης γυμναστών σε θέσεις μουσικού και θεατρολόγου Empty Απ: Έκθετοι οι αιρετοί ΠΕ Θεσπρωτίας για την απόφαση απόσπασης γυμναστών σε θέσεις μουσικού και θεατρολόγου

Δημοσίευση από διμιτρις Την / Το Τρι Απρ 03, 2012 10:51 am

Επειδη στο εγγραφο αλλα και στα σχολια σας εμπλεκεται το ονομα μου και με εκθετετε προς αποκατασταση της αληθειας σας ενημερωνω οτι διδαξα εικαστικα μεχρι που τοποθετηθηκε καθ. Εικαστικων στο δημ. Σχ. Παραμυθιας. Δημητρης Φωτσης

διμιτρις

Αριθμός μηνυμάτων : 2
Εγγραφή : 01/04/2012

Επιστροφή στην κορυφή Πήγαινε κάτω

Έκθετοι οι αιρετοί ΠΕ Θεσπρωτίας για την απόφαση απόσπασης γυμναστών σε θέσεις μουσικού και θεατρολόγου Empty Απ: Έκθετοι οι αιρετοί ΠΕ Θεσπρωτίας για την απόφαση απόσπασης γυμναστών σε θέσεις μουσικού και θεατρολόγου

Δημοσίευση από ΜΑΡΙΟΡΗ Την / Το Τρι Απρ 03, 2012 12:04 pm

Δε νομίζω κύριε Φώτση ότι εκθέτουμε κανέναν. Την είδηση δημοσιεύουμε με βάση δημόσια αναρτημένες πληροφορίες στο διαδίκτυο. Μάλιστα με τον τίτλο στην ανάρτησή μας αφήσαμε απέξω την περίπτωση τη δική σας, καθώς ο νόμος δίνει το δικαίωμα στους δασκάλους να διδάξουν Εικαστικά και σε σχολεία σαν αυτό της Παραμυθιάς. Το οποίο και υποστηρίξαμε παραθέτοντας το εδάφιο της σχετικής νομοθεσίας.

Να προσθέσω ότι για το δικό σας θέμα και με αφορμή τις διαμαρτυρίες συναδέλφων των Εικαστικών έχω έρθει προσωπικά σε αντιπαράθεση στο διαδίκτυο, καθώς είμαι της άποψης ότι ο δάσκαλος μπορεί να μη γνωρίζει καλά τα Εικαστικά όσο ο ειδικός καθηγητής, γνωρίζει όμως το παιδί της σχολικής ηλικίας. Κι αυτό για το Δημοτικό Σχολείο βαραίνει ιδιαίτερα.

Δεν είναι λοιπόν κάτι που μας αφορά το μέχρι πότε διδάξατε τα Εικαστικά αφού είχατε κάθε δικαίωμα να τα διδάξετε από τη στιγμή που σας ανατέθηκαν. Όπως το ίδιο συμβαίνει και σε εκατοντάδες σχολεία της επικράτειας που δε διαθέτουν καθηγητές Εικαστικών. Δάσκαλοι τα διδάσκουν και εκεί.

___________________________________________________________
Κάνω το επάγγελμα του ανθρώπου και το επάγγελμα του υπαλλήλου.
Δραματικά ασυμβίβαστα πράγματα. (Σεφέρης)
ΜΑΡΙΟΡΗ
ΜΑΡΙΟΡΗ

Αριθμός μηνυμάτων : 5303
Εγγραφή : 13/01/2008

Επιστροφή στην κορυφή Πήγαινε κάτω

Έκθετοι οι αιρετοί ΠΕ Θεσπρωτίας για την απόφαση απόσπασης γυμναστών σε θέσεις μουσικού και θεατρολόγου Empty Απ: Έκθετοι οι αιρετοί ΠΕ Θεσπρωτίας για την απόφαση απόσπασης γυμναστών σε θέσεις μουσικού και θεατρολόγου

Δημοσίευση από διμιτρις Την / Το Πεμ Απρ 05, 2012 9:17 am

Αγαπητη μου λεγοντας οτι εκτιθεμαι εννοω οτι κινδυνευω να χαρακτηριστω ευνοουμενος. Παντως για μενα το θεμα θεωρειται ληξαν.

διμιτρις

Αριθμός μηνυμάτων : 2
Εγγραφή : 01/04/2012

Επιστροφή στην κορυφή Πήγαινε κάτω

Έκθετοι οι αιρετοί ΠΕ Θεσπρωτίας για την απόφαση απόσπασης γυμναστών σε θέσεις μουσικού και θεατρολόγου Empty Απ: Έκθετοι οι αιρετοί ΠΕ Θεσπρωτίας για την απόφαση απόσπασης γυμναστών σε θέσεις μουσικού και θεατρολόγου

Δημοσίευση από ΜΑΡΙΟΡΗ Την / Το Πεμ Απρ 05, 2012 10:20 am

Προς Θεού, συνάδελφε! Τι είδους ευνοούμενο μπορεί κανείς να σε χαρακτηρίσει όταν ούτως ή άλλως εσύ ανήκες στο σχολείο αυτό. Ως προς τι ευνοήθηκες; Που δεν πήρες τάξη και πήρες τα εικαστικά;

Μήπως σε άλλα σχολεία δεν υπάρχουν συνάδελφοι που συμπληρώνουν ωράριο και δεν έχουν δική τους τάξη;

Στο δικό σας σχολείο κρίθηκε πως κάποιος πρέπει να κάνει τα εικαστικά αφού δεν είχαν στείλει εκπαιδευτικό τέτοιας ειδικότητας και σαφώς προτιμήθηκε κάποιος που τα καταφέρνει στον τομέα αυτό. Το ίδιο και σε άλλα σχολεία που είχαν πχ πρόβλημα με τη μουσική υπήρξε συνεννόηση να αναλάβει το μάθημα όποιος συνάδελφος γνωρίζει κάπως καλύτερα το αντικείμενο.

Και δε νομίζω ότι είναι σε καθόλου ευνοϊκή θέση όποιος δεν έχει δική του τάξη και πρέπει κάθε ώρα να αλλάζει τμήμα. Ίσα ίσα που είναι πολύ πιο κουραστικό και οι συνάδελφοι που αναλαμβάνουν κάτι τέτοιο το κάνουν όχι για δική τους εξυπηρέτηση αλλά για να διευκολύνουν την εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας.

Πάντως έτσι όπως το έθεσες τώρα, σε καταλαβαίνω. Επειδή το έχω περάσει κι εγώ και με ενόχλησε σε απερίγραπτο βαθμό. Η διάθεσή μου να βοηθήσω το σχολείο και την υπηρεσία να θεωρείται από τους κακεντρεχείς επιλήψιμη και κατά τη φαντασία τους εύνοια της διοίκησης στο πρόσωπό μου. Κράτα λοιπόν μια παροιμία που λένε επάνω στο χωριό μου (κι έχω την εντύπωση από το όνομα και δικό σου χωριό):

"Την καρυδιά που έχει καρύδια πετροβολούν."


___________________________________________________________
Κάνω το επάγγελμα του ανθρώπου και το επάγγελμα του υπαλλήλου.
Δραματικά ασυμβίβαστα πράγματα. (Σεφέρης)
ΜΑΡΙΟΡΗ
ΜΑΡΙΟΡΗ

Αριθμός μηνυμάτων : 5303
Εγγραφή : 13/01/2008

Επιστροφή στην κορυφή Πήγαινε κάτω

Επιστροφή στην κορυφή


 
Δικαιώματα σας στην κατηγορία αυτή
Δεν μπορείτε να απαντήσετε στα Θέματα αυτής της Δ.Συζήτησης