ΔΕΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΔΔΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ - Επαναλαμβάνεται η διαδικασία...

Πήγαινε κάτω

ΔΕΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΔΔΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ - Επαναλαμβάνεται η διαδικασία...  Empty ΔΕΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΔΔΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ - Επαναλαμβάνεται η διαδικασία...

Δημοσίευση από ΜΑΡΙΟΡΗ Την / Το Τετ Οκτ 12, 2011 3:51 am

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Ανεξαρτησίας 146
Τ.Κ. - Πόλη: 45444 - Ιωάννινα Ηπείρου
Ιστοσελίδα: http://epirus.sch.gr
Πληροφορίες: Φούκη Αναστασία
Τηλέφωνο: 2651083972
FAX: 2651083974

Ιωάννινα, 12-10-2011
Αριθμ. Πρωτ. :Φ.11.3/5729


ΘΕΜΑ : “Πλήρωση θέσης Αναπληρωτή Προϊστάμενου στο ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Θεσπρωτίας”.

Η Περιφερειακή Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Ηπείρου

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.2817/2000 (ΦΕΚ 78, τ.Α΄/14-3-2000)
2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.3194/2003 (ΦΕΚ 267 τ.Α΄/20-11-2003)
3. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν.3699/2008 (ΦΕΚ 199 τ.Α΄/2-10-2008)
4. Τις διατάξεις των άρθρων 10, 11, 12, 14, 16, 20, 24, 25 και 29 του Ν. 3848/2010
(ΦΕΚ 71 τ.Α΄/19-5-2010)
5. Το με αριθμ. πρωτ. Φ. 353.1/92/119323/Δ1/24-9-2010 έγγραφο του ΥΠΔΒΜΘ.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν.3966/2011, (ΦΕΚ 118/24-5-2011 τ.Α')
7. Την κενή θέση Προϊσταμένου στο ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Θεσπρωτίας.
8. Την με αριθμ. πρωτ. 283/18-8-2011 αίτηση παραίτησης του κ. Ευάγγελου Ζιάγκα,
Αναπληρωτή Προϊσταμένου του ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Θεσπρωτίας, λόγω τοποθέτησής του στη
θέση του Δ/ντή στο Δ.Σ. Νέας Σελεύκειας Θεσπρωτίας.
9. Την αριθμ. 2/24-8-2011 πράξη του Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π Ηπείρου με Θέμα <<Απαλλαγή του
κ. Ζιάγκα Ευάγγελου του Κων/νου από τα καθήκοντά του ως Αναπληρωτή
Προϊσταμένου στο ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Θεσπρωτίας>>.
10. Την με αριθμ. πρωτ. Φ.11.3/5270/23-09-2011 πρόσκληση ενδιαφέροντος για τη θέση
του Αναπληρωτή Προϊστάμενου του ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Θεσπρωτίας.
11. Το γεγονός ότι στην παραπάνω πρόσκληση ενδιαφέροντος δεν εκδηλώθηκε
ενδιαφέρον από κανέναν εκπαιδευτικό.


Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

Α . Την πλήρωση με επιλογή και διετή θητεία μιας θέσης Αναπληρωτή Προϊστάμενου για το
ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Θεσπρωτίας, με έδρα την Ηγουμενίτσα.

Β. Ως προϊστάμενοι ΚΕ.Δ.Δ.Υ. επιλέγονται (άρθρο 56 του Ν. 3966/2011, (ΦΕΚ 118/24-5-
2011 τ. Α'):

α) Εκπαιδευτικοί Α/θμιας Εκπαίδευσης των κλάδων νηπιαγωγών και δασκάλων,
εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΠΔ 323/1993 και
εκπαιδευτικοί Β/θμιας Εκπαίδευσης των ΠΕ02 Φιλολόγων, ΠΕ03 Μαθηματικών και
ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης
Ηπείρου, με βαθμό Α΄, που έχουν τα τυπικά προσόντα τοποθέτησης σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή
ΚΕ.Δ.Δ.Υ., δεκαετή συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια
εκπαίδευση και έχουν ασκήσει τουλάχιστον επί μία πενταετία διδακτικά καθήκοντα, από τα
οποία τουλάχιστον τρία (3) διδακτικά έτη σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή σε ΚΕ.Δ.ΔΥ.

β) Μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) όλων των κλάδων με βαθμό
Α΄, που υπηρετούν σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας &
Β/θμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου και δεκαετή συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε.
ή σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ.

Ως εκπ/κή προϋπηρεσία υπολογίζεται η προϋπηρεσία τόσο στη δημόσια όσο και στην
ιδιωτική Εκπ/ση, καθώς και η προϋπηρεσία των υποψηφίων ως προσωρινών αναπληρωτών
και ωρομισθίων με αναγωγή στο υποχρεωτικό εβδομαδιαίο ωράριο διδασκαλίας.
Όπου στις ίδιες διατάξεις προβλέπεται εκπαιδευτική ή διδακτική υπηρεσία σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή
ΚΕ.Δ.Δ.Υ., υπολογίζεται η υπηρεσία των υποψηφίων σε Κέντρα Διάγνωσης, Αξιολόγησης
και Υποστήριξης (Κ.Δ.Α.Υ.) ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ., σε αυτοτελεις Σ.Μ.Ε.Α.Ε., σε τμήματα ένταξης,
σε προγράμματα παράλληλης στήριξης, σε προγράμματα διδασκαλίας στο σπίτι ή σε
εκπαιδευτικές δομές Ε.Α.Ε. που προβλέπονται στην περίπτωση β' της παραγράφου 4 του
άρθρου 6 του Ν.3699/2008 (ΦΕΚ 199/2008 τ.Α').

Γ. Κριτήρια επιλογής των Προϊσταμένων ΚΕ.Δ.Δ.Υ. αποτελούν ( άρθρο 12 παρ.1, περ. α΄
του Ν. 3848/2010) :

1. α) Η γνώση του αντικειμένου του προς άσκηση έργου, η οποία συνάγεται από αα) την
επιστημονική – παιδαγωγική συγκρότηση και κατάρτιση, όπως προκύπτει από τα στοιχεία
του φακέλου του υποψηφίου και τα συνυποβαλλόμενα αποδεικτικά στοιχεία και β) την
ΑΔΑ: 45Ο49-5Υ7υπηρεσιακή κατάσταση, καθοδηγητική και διοικητική εμπειρία, όπως προκύπτει από
στοιχεία του φακέλου του υποψηφίου.

2. Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής θα πρέπει να συντρέχουν κατά τη λήξη της
προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας.

Δ. 1. Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί καλούνται να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στη
διαδικασία επιλογής, καθώς και όλα τα σχετικά έγγραφα έως 17 Οκτωβρίου 2011 στις
οικείες Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Ηπείρου
, ενώ τα ΚΕΔΔΥ Ηπείρου και οι
υπηρετούντες Σχολικοί Σύμβουλοι απευθείας στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης
Ηπείρου, προκειμένου να διαβιβαστούν στο Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. Ηπείρου, για να ολοκληρωθούν οι
διαδικασίες επιλογής Αναπληρωτή Προϊσταμένου για το ΚΕΔΔΥ Θεσπρωτίας.

2. Με την αίτηση θα πρέπει να συνυποβάλλονται: α) Πλήρες βιογραφικό σημείωμα

β) Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών από το οποίο να προκύπτει ο ακριβής χρόνος
εκπαιδευτικής υπηρεσίας συνολικά καθώς και αυτός της διδακτικής υπηρεσίας. γ)Ακριβή
αντίγραφα από τον προσωπικό φάκελο του υπαλλήλου, τα οποία αφορούν στην υπηρεσιακή
του κατάσταση και αποδεικνύουν τις προϋποθέσεις του κεφαλαίου Β΄ της παρούσας
προκήρυξης, καθώς και ό,τι αποτελεί κριτήριο για τον σχηματισμό της κρίσης από το
υπηρεσιακό συμβούλιο, σύμφωνα με το κεφάλαιο Γ΄ της παρούσας προκήρυξης.

γ) Αντίγραφα τίτλων σπουδών, μεταπτυχιακών σπουδών, μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης.
(δεν συμπεριλαμβάνονται οι τίτλοι σπουδών οι οποίοι ήταν προαπαιτούμενοι για τον
διορισμό),

δ)Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86 ότι α) ο εκπαιδευτικός δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα
για πειθαρχικό παράπτωμα από τα οριζόμενα στην παρ.2 του άρθρου 109 του Υπαλληλικού
κώδικα (ν.3528/2007 ΦΕΚ 26 τ. Α΄) και β) δεν συντρέχουν τα κωλύματα διορισμού της
παρ.1 του άρθρου 8 του ίδιου κώδικα.

Δεν επιλέγεται ως στέλεχος της εκπαίδευσης εκπαιδευτικός ο οποίος έχει
καταδικαστεί τελεσίδικα για πειθαρχικό παράπτωμα από αυτά που ορίζονται στην
παράγραφο 2 του άρθρου 109 του Υπαλληλικού Κώδικα (κυρωτικός ν. 3528/2007, ΦΕΚ
26 Α΄) ή για τον οποίο συντρέχουν τα κωλύματα διορισμού της παραγράφου 1 του
άρθρου 8 του ίδιου Κώδικα.

Το κώλυμα επιλογής της προηγούμενης παραγράφου δεν πρέπει να συντρέχει τόσο
κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας όσο και κατά το
χρόνο τοποθέτησης από το αρμόδιο όργανο.

Όλοι οι τίτλοι σπουδών πρέπει να υποβληθούν σε επικυρωμένα αντίγραφα,
προκειμένου δε για τίτλους σπουδών που προέρχονται από ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης
της αλλοδαπής, αυτοί πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π./ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή
ΑΔΑ: 45Ο49-5Υ7το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.) ή το Συμβούλιο Αναγνώρισης
Επαγγελματικών Ισοτιμιών (Σ.Α.Ε.Ι.)

Τυχόν ξενόγλωσσες βεβαιώσεις ή έγγραφα θα πρέπει να έχουν επίσημα μεταφραστεί
από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ή άλλο αρμόδιο κατά το νόμο
όργανο.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δε θα γίνεται δεκτή καμία
άλλη αίτηση, ούτε συμπληρωματικά δικαιολογητικά ή οποιαδήποτε μεταβολή στην αίτηση-
εκδήλωση ενδιαφέροντος.

Μετά την υποβολή των αιτήσεων των ενδιαφερομένων, τα ΚΕΔΔΥ Ηπείρου, οι
Δ/νσεις και τα Γραφεία Π.Ε και Δ.Ε. Ηπείρου, θα πρέπει να διαβιβάσουν άμεσα στην
υπηρεσία μας τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων.

Η διετής θητεία των Αναπληρωτών Προϊσταμένων μπορεί να λήξει σε κάθε
περίπτωση νωρίτερα αν προκηρυχθεί θέση Προϊσταμένου ή Αναπληρωτή Προϊσταμένου από
το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων σύμφωνα με τις διατάξεις
των Νόμων 3699/2008, 3848/2010 και 3966/2011.


Παρακαλούνται οι Διευθυντές, οι Προϊστάμενοι και οι Υπεύθυνοι των Υπηρεσιών,
στις οποίες κοινοποιείται η παρούσα προκήρυξη να ενημερώσουν τους εκπαιδευτικούς
αρμοδιότητάς τους.

Η Περιφερειακή Διευθύντρια

Φιλιώ Νόκα-Ζαράχη

ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟ

http://dipe.thesp.sch.gr/dipe_last/index.php?option=com_content&view=article&id=630:2010-11-22-09-19-42&catid=36:2010-10-13-09-23-24&Itemid=63

___________________________________________________________
Κάνω το επάγγελμα του ανθρώπου και το επάγγελμα του υπαλλήλου.
Δραματικά ασυμβίβαστα πράγματα. (Σεφέρης)
ΜΑΡΙΟΡΗ
ΜΑΡΙΟΡΗ

Αριθμός μηνυμάτων : 5303
Εγγραφή : 13/01/2008

Επιστροφή στην κορυφή Πήγαινε κάτω

Επιστροφή στην κορυφή


 
Δικαιώματα σας στην κατηγορία αυτή
Δεν μπορείτε να απαντήσετε στα Θέματα αυτής της Δ.Συζήτησης