Συμπληρωματική εγκύκλιος μεταθέσεων εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ70 και ΠΕ60 Α/θμιας εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος 2012-13

Πήγαινε κάτω

Συμπληρωματική εγκύκλιος μεταθέσεων εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ70 και ΠΕ60 Α/θμιας εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος 2012-13	 Empty Συμπληρωματική εγκύκλιος μεταθέσεων εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ70 και ΠΕ60 Α/θμιας εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος 2012-13

Δημοσίευση από ΜΑΡΙΟΡΗ Την / Το Δευ Απρ 15, 2013 6:23 am

Συμπληρωματική εγκύκλιος μεταθέσεων εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ70 και ΠΕ60 Α/θμιας εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος 2012-13


Δευτέρα, 15 Απρίλιος 2013


ΣΧΕΤ. : α) Η αριθμ. 7649/Δ1/18-01-2013 εγκύκλιος «Μεταθέσεις εκπ/κών Α/θμιας Εκπ/σης»

β) Η αριθμ. 10546/Δ1/24-01-2013 συμπληρωματική εγκύκλιος μεταθέσεων εκπ/κών Α/θμιας Εκπ/σης και Β/θμιας Εκπαίδευσης το σχολικό έτος 2012-13.


Σε συνέχεια των σχετικών εγκυκλίων μεταθέσεων εκπαιδευτικών και σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 7 παρ. 1 του ν. 4142/9-4-2013 (Α’83) σύμφωνα με τις οποίες αντικαθίσταται το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης γ΄ της παρ. 5 του άρθρου 39 του ν. 4115/2013 (Α΄ 24) και ρητά προβλέπεται ότι «Δικαίωμα μετάθεσης θεμελιώνουν και οι εκπαιδευτικοί που εισήχθησαν στα Διδασκαλεία Δημοτικής Εκπαίδευσης και Διδασκαλεία Νηπιαγωγών τα ακαδημαϊκά έτη 2009−2010 και 2010−2011» με ισχύ από τη δημοσίευση του ν. 4115/ 2013 (Α΄ 24), το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο της διαδικασίας διενέργειας των μεταθέσεων κατά το σχολικό έτος 2012-2013,
κ α λ ε ί
τους εκπαιδευτικούς Α/θμιας εκπαίδευσης κλάδων ΠΕ70 και ΠΕ60 οι οποίοι εισήχθηκαν στα Διδασκαλεία Δημοτικής Εκπαίδευσης και Διδασκαλεία Νηπιαγωγών τα ακαδημαϊκά έτη 2009−2010 και 2010−2011 να υποβάλουν αιτήσεις μετάθεσης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για μεταθέσεις ως ακολούθως:

1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
1.1. Προθεσμίες υποβολής αιτήσεων μετάθεσης
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών Π.Ε για μετάθεση από Περιοχή σε Περιοχή υποβάλλονται μαζί με τα απαραίτητα κατά περίπτωση δικαιολογητικά μέχρι 18-4-2013 στις Δ/νσεις Π.Ε., στην αρμοδιότητα των οποίων υπάγονται τα σχολεία στα οποία ανήκουν οι εκπαιδευτικοί οργανικά ή έχουν τοποθετηθεί προσωρινά.

1.2. Τρόπος υποβολής – έντυπα

Λόγω των άμεσων ενεργειών που πρέπει να γίνουν, ώστε να ολοκληρωθούν το γρηγορότερο οι μεταθέσεις, ο τρόπος υποβολής των αιτήσεων θα γίνει με τον ακόλουθο τρόπο:
Οι εκπαιδευτικοί, αφού συμπληρώσουν την «ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ [001.ΠΕ001]» ή «ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ [002.ΔΙΑΠ001]» που επισυνάπτονται στην παρούσα εγκύκλιο, πρέπει να την υποβάλουν αυτοπροσώπως ή να διαβιβάζουν αντίγραφό της με φαξ ή e-mail στη Διεύθυνση που ανήκουν οργανικά, προκειμένου να γίνει άμεσα καταχώρισή της. Στη δεύτερη περίπτωση, οφείλουν να αποστείλουν την αίτησή τους (στη Διεύθυνση της οργανικής τους θέσης) άμεσα και με ταχυδρομείο [απλό ή με ταχυ-ταχυδρομείο (courier)].
Εάν συντρέχουν λόγοι υπαγωγής τους σε ειδική κατηγορία μετάθεσης πρέπει οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί να αποστείλουν/υποβάλουν και αντίγραφο της αίτησης με τα σχετικά δικαιολογητικά εκτός από τη Διεύθυνσή τους και στο τμήμα Γ΄ της Δ/νσης Προσωπικού Π.Ε. της Κ.Υ. του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α με φαξ ή μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

ΠΡΟΣΟΧΗ. Εφιστούμε την προσοχή στη συμπλήρωση της αίτησης, καθόσον αυτή υπέχει θέση δήλωσης του άρθρου 9 του Ν.1599/1986 και του άρθρου 3 παρ. 3 του Ν.2690/1999, καθώς επίσης στη συμπλήρωση των προτιμήσεων, γιατί ενστάσεις σχετικές με συμπλήρωση δεν θα γίνονται δεκτές.

1.3. Τρόπος καταχώρισης-Παραλαβή αντιγράφου-Αποστολή αιτήσεων στην Κ.Υ. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού

Οι Διευθυντές των Διευθύνσεων, όπου και θα υποβάλλονται οι αιτήσεις, θα πρέπει να επιληφθούν της διαδικασίας καταχώρισης τους στο σύστημα μεταθέσεων e-Datacenter με τον ακόλουθο τρόπο:
Επειδή το ηλεκτρονικό σύστημα μεταθέσεων θα είναι κλειστό, θα καταχωρίζουν στο Μητρώο του ηλεκτρονικού συστήματος e-Datacenter όλα τα στοιχεία της αίτησης των εκπαιδευτικών, αφού ελεγχθούν οι χειρόγραφες αιτήσεις με βάση τους φακέλους τους (υπηρετήσεις, στοιχεία τέκνων και συζύγου, δήμος εντοπιότητας). Στη συνέχεια θα αποστέλλουν ηλεκτρονικό μήνυμα στο αρμόδιο τμήμα Γ΄ της Δ/νσης Προσωπικού Π.Ε. της Κ.Υ. του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. ( ppe3@minedu.gov.gr) προκειμένου να ενημερώνουν για την καταχώριση της αίτησης. Στο μήνυμα αυτό θα αποστέλλεται το συνημμένο excel συμπληρωμένο προκειμένου να καταχωριστούν ορθά τα στοιχεία του εκπαιδευτικού.
Μετά την καταχώριση της από την Κ.Υ. (Τμήμα Γ΄), η οποία θα είναι άμεση, θα γίνουν τα ακόλουθα βήματα :
Η Διεύθυνση οργανικής του εκπαιδευτικού ελέγχει την ορθότητα της καταχώρισης των στοιχείων της αίτησης.
Ενημερώνεται ο εκπαιδευτικός για τις μονάδες του και υπογράφει την αίτηση.
Μετά την υπογραφή της αίτησης η Διεύθυνση θα ενημερώνει άμεσα το αρμόδιο Τμήμα της Κ.Υ. του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος, για να προβαίνει σε παραλαβή της αίτησης.
Σε κάθε περίπτωση, εάν υπάρχουν σφάλματα καταχώρισης πρέπει αυτά να τίθενται υπόψη του Τμήματος Γ’ με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ώστε να γίνεται άμεση διόρθωση τους.

Εάν υπάρχει αμφισβήτηση ή σε κάθε περίπτωση εάν υπάρχει αντικείμενο ένστασης (π.χ. αμφισβητούμενες περιπτώσεις θεμελίωσης δικαιώματος μετάθεσης, προϋποθέσεις υπαγωγής στα κριτήρια μετάθεσης κ.λ.π.) οι εκπαιδευτικοί δύνανται μέχρι τις 23-4-2013 να υποβάλουν ενστάσεις οι οποίες πρέπει, εάν το θέμα δεν αντιμετωπίζεται από τα οικεία ΠΥΣΠΕ, να διαβιβάζονται από τις Διευθύνσεις άμεσα με φαξ ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. για να εξεταστούν από το ΚΥΣΠΕ, αλλά στη συνέχεια θα διαβιβάζονται και με ταχυδρομείο.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ: Όσοι εκπαιδευτικοί έχουν υποβάλει αίτηση κατά το τρέχον έτος με τη διαδικασία της αριθμ 7649/Δ1/18-01-2013 εγκυκλίου δεν υποχρεούνται να υποβάλουν αίτηση εκ νέου. Οι αιτήσεις αυτές θα γίνουν δεκτές και εάν στο ηλεκτρονικό σύστημα δεν έχει γίνει παραλαβή τους, παρακαλούνται οι Διευθύνσεις στις οποίες έχουν υποβληθεί να ενημερώσουν το αρμόδιο τμήμα του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. για να γίνει παραλαβή τους.


2. ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ –
ΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
Οι εκπαιδευτικοί που εισήχθησαν στα Διδασκαλεία Δημοτικής Εκπαίδευσης και Διδασκαλεία Νηπιαγωγών τα ακαδημαϊκά έτη 2009−2010 και 2010−2011 και φοίτησαν σ’ αυτά κατά τα αναφερόμενα έτη θεμελιώνουν δικαίωμα μετάθεσης, χωρίς υπηρέτηση της οργανικής θέσης τους. Αυτονόητο είναι ότι οι εκπαιδευτικοί που εισήχθηκαν στα Διδασκαλεία το έτος 2009−2010 και μετατέθηκαν το έτος 2010, εφόσον συνέχισαν το έτος 2010-2011 να φοιτούν στα Διδασκαλεία, θεμελιώνουν δικαίωμα μετάθεσης.

3. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ
Όσον αφορά τα κριτήρια μεταθέσεων και τη μοριοδότηση των εν λόγω κριτηρίων ισχύουν όσα αναφέρονται στις αριθμ. 7649/Δ1/18-01-2013 (Μέρος Δεύτερο, Κεφάλαια Α΄-ΣΤ΄) και 10546/Δ1/24-01-2013 εγκυκλίους μεταθέσεων εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπαίδευσης.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Π. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ


ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΟΥΜ ΑΠΟ

http://www.ekpaideytikos.gr

___________________________________________________________
Κάνω το επάγγελμα του ανθρώπου και το επάγγελμα του υπαλλήλου.
Δραματικά ασυμβίβαστα πράγματα. (Σεφέρης)
ΜΑΡΙΟΡΗ
ΜΑΡΙΟΡΗ

Αριθμός μηνυμάτων : 5303
Εγγραφή : 13/01/2008

Επιστροφή στην κορυφή Πήγαινε κάτω

Συμπληρωματική εγκύκλιος μεταθέσεων εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ70 και ΠΕ60 Α/θμιας εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος 2012-13	 Empty Απ: Συμπληρωματική εγκύκλιος μεταθέσεων εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ70 και ΠΕ60 Α/θμιας εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος 2012-13

Δημοσίευση από ΜΑΡΙΟΡΗ Την / Το Δευ Απρ 15, 2013 6:26 am

Από τη μια προωθούν τη συρρίκνωση των οργανικών θέσεων. Και από την άλλη καλούν κι άλλους εκπαιδευτικούς να κάνουν αίτηση μετάθεσης δηλαδή αυτοθέλητα να απαρνηθούν την οργανική θέση που τώρα κατέχουν και να βρεθούν τελευταίοι τοποθετηθέντες κάπου αλλού. Μόνο που οι τελευταίοι τοποθετηθέντες σύμφωνα με το νόμο θα πάρουν πόδι από το σχολείο σε περίπτωση κατάργησης οργανικών θέσεων...

___________________________________________________________
Κάνω το επάγγελμα του ανθρώπου και το επάγγελμα του υπαλλήλου.
Δραματικά ασυμβίβαστα πράγματα. (Σεφέρης)
ΜΑΡΙΟΡΗ
ΜΑΡΙΟΡΗ

Αριθμός μηνυμάτων : 5303
Εγγραφή : 13/01/2008

Επιστροφή στην κορυφή Πήγαινε κάτω

Επιστροφή στην κορυφή


 
Δικαιώματα σας στην κατηγορία αυτή
Δεν μπορείτε να απαντήσετε στα Θέματα αυτής της Δ.Συζήτησης