Τι γίνεται επιτέλους με τα ΚΠΕ στην Ήπειρο; Εγκύκλιοι και ανακοινώσεις που δημιουργούν πολλά ερωτηματικά!

Πήγαινε κάτω

Τι γίνεται επιτέλους με τα ΚΠΕ στην Ήπειρο; Εγκύκλιοι και ανακοινώσεις που δημιουργούν πολλά ερωτηματικά!  Empty Τι γίνεται επιτέλους με τα ΚΠΕ στην Ήπειρο; Εγκύκλιοι και ανακοινώσεις που δημιουργούν πολλά ερωτηματικά!

Δημοσίευση από ΜΑΡΙΟΡΗ Την / Το Κυρ Ιαν 29, 2012 12:13 am

Είναι μέρες τώρα που θέλω να ανεβάσω άρθρο για το θέμα των ΚΠΕ στην Ήπειρο. Και που θυμίζω ότι το περασμένο καλοκαίρι δέχτηκαν ισχυρό πλήγμα με την απόφαση αναστολής λειτουργίας τόσο του ΚΠΕ του δικού μας, στη Βρυσέλα Φιλιατών, όσο και του ΚΠΕ Φιλιππιάδας, στη λίμνη Ζηρού αλλά και με συγχώνευση των ΚΠΕ των Ιωαννίνων...

Έρχονται όμως τα γεγονότα το ένα πίσω από το άλλο και διαρκώς κάτι άλλο με απορροφά και δε μιλάω. Να όμως που μια καινούρια εγκύκλιος κάνει επιτακτική την ανάγκη να αναφερθούμε στο ζήτημα.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ - ΤΜΗΜΑ Α' ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Ανεξαρτησίας 146 - Τ.Κ. - Πόλη: 45444 - Ιωάννινα
Ιστοσελίδα: http://srv-ipeir.pde.sch.gr - Εmail: mail@ipeir.pde.sch.gr
Πληροφορίες: Xήρα Δήμητρα - Τηλέφωνο: 26510-83982 -Fax: 26510-83974

Ιωάννινα, 25-1-2012

Αριθ. Πρωτ.:Φ.36/369

ΠΡΟΣ: 1)Δ/νσεις Π.Ε. & Δ.Ε. Ηπείρου 2) Σχολικές Μονάδες (Δια των οικείων Δ/νσεων) 3) KΠΕ Ηπείρου

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση κενών θέσεων

των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κ.Π.Ε. Φιλιππιάδας Ν. Πρέβεζας και

Βρυσέλας -Φιλιατών Ν.Θεσπρωτίας»


Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Α/ΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Το νόμο 1892/90(ΦΕΚ 101 τ.Α ́) άρθρο 111 παρ.13 περί Ίδρυσης Κέντρων
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.
2. Το νόμο 2986/2002 (ΦΕΚ 24 τ. Α ́/13-2-2002) άρθρο 8 παρ.2 περί οργανωτικών
θεμάτων υπηρεσιών και σχολικών μονάδων.
3. Την αρ. Φ.350.2/1/1500/Δ1/08-01-2010 απόφαση της Υπουργού Παιδείας Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 5/11-01-2010 τ.Γ') με την οποία ορίστηκαν οι
Δ/ντές Περιφερειακών Δ/νσεων Π.Ε. και Δ.Ε. Εκπαίδευσης.
4. Το Ν.2986/2002 (ΦΕΚ 24/τ.Α΄/13-02-2002) άρθρο 8 παρ.2 ¨Οργάνωση των
Περιφερειακών Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες
διατάξεις¨.
5. Tο Ν.2817/2000(ΦΕΚ 78/14-03-2000 τ. Α ) άρθρο 1, παρ. 11 β ''Εκπαίδευση των
ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις''.
6. Τις διατάξεις του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/τ.Α΄/19-5-2010 )« Αναβάθμιση του ρόλου του
εκπαιδευτικού-καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και
λοιπές διατάξεις».
7. Την Υπουργική Απόφαση με αριθμ πρωτ. 83691/Γ7/1-08-2011(ΦΕΚ 1981 τ.β’/7-9-
2011), με θέμα: «∆ιαδικασίες στελέχωσης και καθήκοντα των εκπαιδευτικών των ΚΠΕ».
8. Την υπ’ αριθμ. 83688/Γ7/2-8-2011 με θέμα : « Πλήρωση κενών θέσεων Υπευθύνων και
Μελών των Παιδαγωγικών Ομάδων (Π.Ο.) των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
Κ.Π.Ε.».
9. Τη δυνατότητα ένταξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου
Μάθηση, Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία
(ΚΠΕ)».

10. Την Υπουργική Απόφαση με αριθμ. πρωτ. 7265/Γ7/23-01-2012 , με θέμα: «Στελέχωση
ΚΠΕ υπό αναστολή».


Προκηρύσσουμε

Την πλήρωση των θέσεων Υπεύθυνων, Αναπληρωτών Υπευθύνων Κ.Π.Ε. και τριών (3)
μελών της Παιδαγωγικής Ομάδας (Π.Ο.) των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κ.Π.Ε.
Φιλιππιάδας Ν. Πρέβεζας και Βρυσέλας -Φιλιατών Ν.Θεσπρωτίας.

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς Α/θμιας
και Β/θμιας Εκπαίδευσης όσων ειδικοτήτων εμφανίζουν πλεονάσματα στην Περιφερειακή ενότητα Ηπείρου και κατά προτεραιότητα στους εκπαιδευτικούς οι οποίοι έχουν επιμόρφωση στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση ή έχουν εκπονήσει Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο σχολείο .

Η αίτηση, θα πρέπει να συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά και από εισήγηση του
οικείου ∆ιευθυντή Εκπαίδευσης ότι δεν δημιουργείται πρόβλημα στην εύρυθμη λειτουργία της
Σχολικής μονάδας και το κενό που δημιουργείται δεν θα καλυφθεί με πρόσληψη αναπληρωτή .


Η αίτηση και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται έως τις 31- 01 - 2012 στην ∆ιεύθυνση
Εκπαίδευσης στην οποία ανήκει ο εκπαιδευτικός . Στην αίτηση θα πρέπει να δηλώνεται και η
θέση (Υπευθύνου, Αναπληρωτή Υπευθύνου, Μέλους Π.Ο. του Κ.Π.Ε.) στην οποία επιθυμεί να
αποσπασθεί.. Mε το πέρας της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, οι ∆/νσεις Εκπαίδευσης
οφείλουν να διαβιβάσουν τις αιτήσεις στη Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης Ηπείρου έως
τις 2-2-2012
.

Η απόσπαση θα ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2012 μέχρι την 31 Αυγούστου 2012.

Η Περιφερειακή Διευθύντρια

Φιλιώ Νόκα – Ζαράχη

Την εγκύκλιο ολόκληρη μπορείτε να τη διαβάσετε εδώ

http://dipe.thesp.sch.gr/dipe_last/index.php?option=com_content&view=article&id=788

Τι να πρωτοσχολιάσεις από όσα αναφέρονται παραπάνω; Σίγουρα αποτελεί θετική εξέλιξη η αναστολή της αναστολής λειτουργίας αλλά στα μέσα της χρονιάς;

Έπειτα, πώς είναι δυνατόν να κάνεις αίτηση στις 31 Γενάρη και η απόσπαση που θα εγκριθεί κάτι μέρες αργότερα και από την 31η, να μετράει από την 1η Γενάρη;

Το βασικό όμως είναι άλλο. Το σε ποιους απευθύνεται η πρόσκληση. Σε όσους λέει πλεονάζουν!!!!!!! και με την προϋπόθεση να βεβαιώσει ο Διευθυντής ότι δε θα χρειαστεί να προσληφθεί αναπληρωτής στη θέση σου!!!

Ποιες όμως είναι οι ειδικότητες που πλεονάζουν εκπαιδευτικοί; Αυτό η εγκύκλιος το αποκρύπτει από τους ενδιαφερόμενους.

Πες όμως ότι δε θα σκαλώσουμε εκεί... όσοι τουλάχιστον αναφέρονται πως κατά προτεραιότητα θα προτιμηθούν, οι έχοντες δηλαδή έναν καλό φάκελο προσόντων σε θέματα περιβαλλοντικής αγωγής... και κάνουμε την αίτηση και εγκριθεί. Ποιο είναι ακριβώς το έργο που πρόκειται να αναλάβουμε; (προσοχή, ο πληθυντικός πρώτου προσώπου είναι υποθετικός και δεν υποκρύπτει προσωπικό ενδιαφέρον)

Να πας σε ένα ΚΠΕ που έχει ρημάξει τόσους μήνες που είναι σε αναστολή. Και να στρωθείς στη δουλειά που από όσα γνωρίζω δε συνάδουν με το θεσμοθετημένο εργασιακό ωράριο των εκπαιδευτικών που εργάζονται σε σχολείο. Δεν ισχύει εκεί ούτε το πρωί μονάχα, ούτε καν το πενθήμερο. Ισχύουν όμως διάφορα μπόνους που κάνουν ελκυστικές αυτές τις θέσεις και έτσι υπάρχουν πάντα ενδιαφερόμενοι να τις στελεχώσουν.

Πχ επιδοματάκια που θα αναπληρώσουν τα χαμένα από τις περικοπές λεφτά στην τσέπη σου. Μόρια για τη μελλοντική σου εξέλιξη. Γνωριμίες και επαφές που όλο και κάτι βοηθάνε στις εποχές μας. Ταξιδάκια στα πλαίσια των καθηκόντων σου. Και βεβαίως απαλλαγή από την τάξη.

Δεν ξέρω τι συγκινεί από τα παραπάνω τον καθένα. Με λύπη μου όμως έχω διαπιστώσει να συγκινεί ακόμη και το τελευταίο. Και με ακόμη μεγαλύτερη λύπη έχω δει ανθρώπους που ουδεμία σχέση έχουν με αυτό που λέγεται ενδιαφέρον γνήσιο και αληθινό για την περιβαλλοντική αγωγή να τρέχουν πρώτοι και καλύτεροι να πιάσουν καρέκλα. Με αποτέλεσμα ευνόητο...

Και λέω εγώ. Που έχω ένα χοντρό φάκελο με επιμορφώσεις, προγράμματα και διακρίσεις ακόμη στην περιβαλλοντική αγωγή. Θα μπορούσα κάτω από τις προϋποθέσεις αυτές να κάνω αίτηση;

Φυσικά όχι.

Αν και θα μου άρεσε να ασχοληθώ και με τον τομέα αυτό κάποια στιγμή...

Και το ίδιο αναγκάστηκα να αποφασίσω λίγους μήνες νωρίτερα όταν ήρθε η εγκύκλιος για τους υποδιευθυντές ή παλιότερα για τους διευθυντές σχολείων. Δεν είναι μόνο να το θέλεις. Είναι και οι προϋποθέσεις. Αν δηλαδή εκτιμάς πως κάτι τέτοιο ενέχει στοιχεία επιτυχίας στα καθήκοντα που αναλαμβάνεις, υπάρχουν δηλαδή οι όροι που θα σου επιτρέψουν να προσφέρεις και στην παιδεία και στην πατρίδα έργο θετικό. Και κυρίως τούτο:

Να μην υπονομεύσεις και ζημιώσεις άλλο έργο που έχεις ήδη αναλάβει!

Πχ είναι δυνατόν ένας υπεύθυνος εκπαιδευτικός που πιστεύει στην αποστολή του να εγκαταλείψει την τάξη του στη μέση της χρονιάς; Και που στη συγκεκριμένη περίπτωση θα έχει σίγουρα ξεκινήσει και περιβαλλοντικό πρόγραμμα; Θα αφήσει τα παιδιά του στα κρύα του λουτρού; Και το όποιο πρόγραμμα στη μέση; Ποιο μήνυμα θα περάσει στους μαθητές του; Πώς θα τους εξηγήσει την απόφασή του;

Προφανώς αυτά τα γνωρίζει και η υπηρεσία. Και τι σου λέει; Πως απευθύνεται σε όποιον κάαααααααθεται και περισσεύει και δεν ξέρει τι να τον κάμει... Ευκαιρία λοιπόν να τον αξιοποιήσει. Να μην είναι χαραμοφάης...

Εντάξει. Αύριο όμως να μη μας λένε πάλι ότι τα επιδόματα θέσης τα δίνουν με τη λογική πως εκεί βρίσκονται οι καλύτεροι των εκπαιδευτικών. Κι όχι για τα χρήματα... Μα για την προσβολή, πως αν είσαι καλός στο αντικείμενό σου σημαίνει πως είσαι και σε θέση στελέχους. Γιατί υπάρχουμε και κάποιοι άλλοι που εκτιμούμε ότι το πραγματικά καλό δεν είναι προσωπική μας υπόθεση, ούτε υπόθεση καριέρας, αλλά το καλό των μαθητών μας. Και το καλό της σχολικής μας μονάδας. Που είτε έρθει αναπληρωτής είτε περισσεύει κάποιος και πάρει τη θέση μας, θα διαταραχθεί η λειτουργία της με την απομάκρυνσή μας στη μέση της χρονιάς.

Τότε θα μου πεις, αφού εσύ δεν ενδιαφέρεσαι, τι κάθεσαι και τα λες όλα αυτά; Ας πάει όποιος για χι λόγους μπορεί και θέλει και ας πιάσει τις καρέκλες...

Δεν είναι έτσι. Η καλή λειτουργία των ΚΠΕ φυσικά και αφορά όλους μας. Και ειδικά όσους κάνουμε προγράμματα. Πχ. έχω ήδη κάνει αίτηση να επισκεφθώ το ΚΠΕ Φιλιππιάδας, ήμουν από τους πρώτους που έστειλα σχετική αίτηση όταν λίγο καιρό πριν μας έστειλαν σχετική εγκύκλιο. Και ήδη προγραμματίστηκε η επίσκεψη για την 1η Μάρτη. Και ακριβώς γι' αυτό γνωρίζω ότι το ΚΠΕ δεν μπορούσε να μας δεχτεί μέσα στο Φλεβάρη και πως θα είμαστε η πρώτη ομάδα μαθητών που θα το επισκεφθεί...

Δηλαδή όλα γίνονται για περίοδο τριών μηνών... Μάρτη, Απρίλη, Μάη και ολίγον Ιούνη. Με αφαίρεση των διακοπών του Πάσχα. Άρα μήνες τρεις.

Αξίζει τον κόπο;

Και τι είδους προγράμματα θα παρουσιάσουν τα ΚΠΕ όταν στελεχώνονται τώρα μόλις και με τις διατάξεις για πλεονάζοντες εκπαιδευτικούς; Και πόσο θα μετρήσει η όποια επιτυχία στο μέλλον της λειτουργίας τους;

Αυτό το τελευταίο είναι και το χειρότερο που φοβάμαι. Και πρέπει όλοι να το φοβόμαστε και να μας ενδιαφέρει. Σκασίλα μου μεγάλη ποιοι θα αποσπαστούν εκεί. Κι αν πάρουν επιδόματα και αν μαζέψουν μόρια. Τα προσπερνάω αυτά. Μα με ενδιαφέρει να πετύχουν στο έργο τους γιατί αλλιώς οι συνέπειες θα εισπραχθούν από όλους μας... Και στο άμεσο μέλλον για όσους θα επισκεφθούμε τα ΚΠΕ και στο πιο μακρινό που μπορεί να οδηγήσουν στη μόνιμη κατάργηση των συγκεκριμένων ΚΠΕ αφού και πέρυσι με την αναστολή λειτουργίας προβλήθηκαν λόγοι που είχαν σχέση με το πετυχημένο ή όχι έργο τους. Κι αυτό, για το δικό μας νομό, τη Θεσπρωτία, θα είναι εγκληματικό και θα στερήσει την περιβαλλοντική αγωγή του τόπου μας από ένα μεγάλο ατού.

Το πόσο μεγάλο ατού αποδεικνύεται από μια άλλη πρόσφατη εγκύκλιο και σχετική με τα ανωτέρω. Τις αιτήσεις που κάναμε για επίσκεψη στα ΚΠΕ με τους μαθητές μας.

http://dipe.thesp.sch.gr

ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση σχετικά με τις επισκέψεις στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2011-2012»

Σε συνέχεια της: Υπ’αριθμ. 140861/Γ7/7-12-2011 εγκύκλιο με θέμα «Ενημέρωση σχετικά με τα προγράμματα των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2011-2012»

Σας ενημερώνουμε ότι οι εκπαιδευτικοί που πρόκειται να επισκεφθούν τα ΚΠΕ με τους μαθητές τους για βιωματική μάθηση πρέπει να έχουν οπωσδήποτε επιμορφωθεί στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση.

Σας αποστέλλουμε τον τύπο της αίτησης την οποία πρέπει να συμπληρώσει ο εκπαιδευτικός προκειμένου να επισκεφθεί κάποιο ΚΠΕ. Σε περίπτωση που κάποιος έχει ήδη συμπληρώσει την αίτηση να την αντικαταστήσει με τη νέα.

Βασική προϋπόθεση για τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών με τους μαθητές τους σε πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης των εκπαιδευτικών με τους μαθητές τους είναι η προηγούμενη επιμόρφωσή τους στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Η επιμόρφωση πιστοποιείται από τον Υπεύθυνο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ή από βεβαιώσεις σεμιναρίων τα οποία έχουν παρακολουθήσει σε διάφορα ΚΠΕ.

Παρακαλούνται οι Υπεύθυνοι Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και τα ΚΠΕ, για να διευκολύνεται η διαδικασία πιστοποίησης της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, να δημιουργήσουν μια βάση δεδομένων με τα ονόματα όλων των εκπαιδευτικών οι οποίοι έχουν λάβει μέρος στις επιμορφώσεις. Η βάση θα επικαιροποιείται διαρκώς.

Οι εμβέλειες των ΚΠΕ παραμένουν οι ίδιες (βλ. έγγραφο 154927/Γ7/7-12-2010)

Ο αριθμός των αιτήσεων που έχει δικαίωμα να κάνει κάθε εκπαιδευτικός είναι δύο (2 ) αιτήσεις σε ΚΠΕ εντός εμβέλειας και δύο (2) εκτός εμβέλειας. Οι επισκέψεις που δύνανται να πραγματοποιήσουν είναι ένα (1) σε ΚΠΕ εντός εμβέλειας και ένα (1) εκτός εμβέλειας.

Όλες οι αιτήσεις για τα ΚΠΕ θα γίνονται μέσω των Yπευθύνων μέχρι τις 20/01/2012.

Στα ΚΠΕ οι Υπεύθυνοι θα στείλουν τις αιτήσεις και συγκεντρωτικά τα ονόματα των Εκπαιδευτικών καθώς και των αντίστοιχων σχολείων μέχρι τις 25/01/2012 .

Οι υπεύθυνοι θα φροντίζουν ώστε οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι καταθέτουν αίτηση να εκπονούν προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.

Τα ΚΠΕ θα αναρτήσουν στις ιστοσελίδες τους καταλόγους με τα ονόματα των εκπαιδευτικών καθώς και των σχολείων τα οποία έχουν προγραμματίσει να επισκεφθούν το ΚΠΕ, ώστε οι Υπεύθυνοι να γνωρίζουν ποιοι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν από την περιφέρειά τους.

Σας γνωρίζουμε και κάποια προγράμματα τα οποία δεν υπήρχαν στους προηγούμενους πίνακες των προγραμμάτων των ΚΠΕ (βλ. πίν.2)

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΦΟΥΣΕΚΗ

Και ερωτώ. Πώς θα επιμορφωθεί ο εκπαιδευτικός της Θεσπρωτίας αν κλείσει το ΚΠΕ Φιλιατών; Θα πάει πού; Στην Κέρκυρα απέναντι ή στην Κόνιτσα; Και ποιος θα πληρώσει αυτά τα έξοδα; Από την τσέπη μας την άδεια αλλιώς οι μαθητές μας δε θα έχουν δικαίωμα να επισκεφθούν τα ΚΠΕ;;;

Με λίγα λόγια, έχουμε καταντήσει να πληρώνει ο εκπαιδευτικός για τη σωστή λειτουργία του σχολείου;

Και διορθώστε με αν κάνω λάθος. Πως η σωστή λειτουργία του σχολείου σήμερα επιβάλλει την ένταξη προγραμμάτων περιβαλλοντικής αγωγής στη μαθησιακή διαδικασία... Και μάλιστα προγραμμάτων ποιότητας.

Και έρχομαι τώρα σε ένα ακόμη συναφές πρόβλημα που μου παρουσιάστηκε και αυτό μέσα στο Γενάρη. Τυχαία ανακάλυψα πως γίνεται διημερίδα για θέματα περιβαλλοντικά στο ΚΠΕ Φιλιατών και σε συνεργασία με το ΚΠΕ Κέρκυρας. Σάββατο 4 και Κυριακή 5 Φλεβάρη. Έχουμε μάλιστα εδώ και μέρες ανεβάσει και σχετική ανακοίνωση στο φόρουμ ώστε να ενημερωθούν και οι άλλοι συνάδελφοι που η θεά τύχη δε θα τους ευνοούσε να ανακαλύψουν την είδηση...

https://paideia.forumgreek.com/t774-topic#2398

Και καλά ανακάλυψα, έστω και τυχαία, την είδηση. Στην πορεία όμως με τεράστια έκπληξη ανακάλυψα πως για να παρακολουθήσει κάποιος τη διημερίδα πρέπει να είναι μέλος ΜΚΟ!!! Απίστευτο και όμως αληθινό!

Μπορεί δηλαδή τα ΚΠΕ να μη λειτουργούν για τους μαθητές της περιοχής, μπορεί να μην οργανώνουν σεμινάρια επιμόρφωσης για τους εκπαιδευτικούς ώστε να αποκτήσουν το πολυπόθητο προσόν για μετάβαση σε ΚΠΕ με τους μαθητές τους, αλλά μια χαρά ανοίγουν τις πόρτες τους και εξυπηρετούν τις ΜΚΟ!

Μάλιστα η ανακοίνωση υπάρχει και στο σάιτ του ΚΠΕ Φιλιατών:

http://kpe-filiat.thesp.sch.gr/

Αναρωτιέμαι λοιπόν τι ακριβώς γίνεται με τα ΚΠΕ;

Ποιος πληρώνει για τη λειτουργία τους;

Σε ποιον προσφέρουν το έργο τους;


Ναι, εντάξει, προσωπικά είμαι μέλος περιβαλλοντικού συλλόγου και θα παρακολουθήσω τη διημερίδα, αλλά είναι δίκαιο αυτό; Να αποκλείονται όσοι άλλοι εκπαιδευτικοί δεν είναι μέλη συλλόγων;

Τι προοιωνίζουν όλα αυτά;

___________________________________________________________
Κάνω το επάγγελμα του ανθρώπου και το επάγγελμα του υπαλλήλου.
Δραματικά ασυμβίβαστα πράγματα. (Σεφέρης)
ΜΑΡΙΟΡΗ
ΜΑΡΙΟΡΗ

Αριθμός μηνυμάτων : 5303
Εγγραφή : 13/01/2008

Επιστροφή στην κορυφή Πήγαινε κάτω

Επιστροφή στην κορυφή


 
Δικαιώματα σας στην κατηγορία αυτή
Δεν μπορείτε να απαντήσετε στα Θέματα αυτής της Δ.Συζήτησης